Miljö och hälsa

Policy

Människors hälsa påverkas av en rad miljöfaktorer:

  • Luftföroreningar – de orsakar eller förvärrar luftvägssjukdomar, allergier och cancer och kan även orsaka förgiftning.
  • Osäkra miljöer – de kan leda till olyckor och skador och motverka fysisk aktivitet.
  • Andra faktorer – t.ex. kemikalier, förorenad mat, markföroreningar, dålig boendemiljö eller fysisk planering, buller, orent vatten och bristande renhållning.

EU samarbetar nära med medlemsländerna och experter för att främja sunda miljöer och hantera olika hot mot hälsan, t.ex. klimatförändringarna .

Hälsa och miljö

Miljöfaktorer  ligger bakom många sjukdomar i västvärlden. Särskilt luftvägssjukdomar och cancer, där barn löper större risk än vuxna att drabbas.

Kommissionen tar ett helhetsgrepp på problemet och samarbetar med relevanta aktörer i olika initiativ:

  • EU:s strategi  för miljö och hälsa, där man särskilt uppmärksammar barn.
  • En handlingsplan  för att genomföra miljö- och hälsostrategin.
  • En rådgivande grupp  i miljö- och hälsofrågor, där relevanta aktörer kan framföra sina synpunkter.

Kommissionen samarbetar dessutom nära med WHO:s Europaregion .

Olycksfall och skador

Varje år dör 235 000 människor på grund av skador vid olycksfall . Det är därmed den fjärde vanligaste dödsorsaken i EU.

Det kan vara trafikolyckor, arbetsplatsolyckor, förgiftning, drunknings- och fallolyckor.

Kommissionen försöker i möjligaste mån att förebygga olycksorsakerna och arbetar för bättre inomhusmiljö, stadsplanering och möjligheter till fysisk aktivitet.

Läs också om produktsäkerhet.

Elektromagnetiska fält

Den snabba ökningen av mobiltelefoner och andra elektriska apparater sedan 1990-talet har gjort att vi utsätts för allt mer elektromagnetisk strålning i vår vardag. Det är många som oroar sig för hur hälsan påverkas.

EU:s initiativ om elektromagnetiska fält  handlar bland annat om att få EU-länderna att övervaka och bedöma exponeringen och vidta lämpliga åtgärder om man går över gränsvärdena.