Zdravé prostredia

Politika

Verejné zdravie ovplyvňuje celý rad environmentálnych faktorov:

  • látky prenášané vzduchom – spôsobujú opakovaný výskyt ochorení dýchacieho ústrojenstva, alergie, otravy alebo rakovinu;
  • nebezpečné životné prostredie – môže viesť k nehodám, úrazom či spôsobovať nechuť k fyzickej aktivite;
  • iné faktory – chemické látky, kontaminácia potravín a alergie, znečistenie pôdy, kvalita bývania, územné plánovanie, hluk, voda, hygienické podmienky atď.

EÚ úzko spolupracuje s vládami členských štátov a odborníkmi na podpore zdravého životného prostredia a na návrhu riešení problémov súvisiacich so zdravotnými hrozbami, medzi ktoré patria aj zmeny klímy .

Zdravie a životné prostredie

Environmentálne faktory  majú na svedomí významný podiel ochorení v priemyselných krajinách. Medzi najzávažnejšie patria ochorenia dýchacích ciest a rakovina, pri ktorých je miera ohrozenia vyššia u detí ako u dospelých.

Komisia k tejto problematike pristupuje integrovaným spôsobom a do tvorby politiky zapája všetky zainteresované strany. Medzi jej opatrenia patrí:

  • stratégia  EÚ v oblasti životného prostredia a zdravia s osobitným zameraním na deti;
  • akčný plán  EÚ v oblasti životného prostredia a zdravia, prostredníctvom ktorého sa uplatňuje stratégia EÚ;
  • poradná skupina  EÚ pre oblasť životného prostredia a zdravia, v rámci ktorej pôsobia príslušné zainteresované strany.

Komisia zároveň úzko spolupracuje s európskou pobočkou WHO .

Nehody a úrazy

Nehody  sú štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia v EÚ. Každoročne si vyžiadajú okolo 235 000 obetí.

Medzi nehody patria úrazy na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, otravy, utopenia alebo pády.

Snahou Komisie je podchytiť možné príčiny nehôd, napríklad zlepšením kvality bývania, mestského či vidieckeho územného plánovania a bezpečnosti pri fyzickej aktivite.

Pozri aj bezpečnosť výrobkov

Elektromagnetické polia

Rýchly vývoj mobilných telefónov a iných elektronických zariadení od roku 1990 spôsobil, že sme čoraz viac vystavení elektromagnetickým poliam. Táto skutočnosť vyvolala obavy o ich možných negatívnych účinkoch na zdravie.

V rámci opatrení v oblasti elektromagnetických polí  EÚ vyzvala členské štáty, aby zhodnotili vystavenie vplyvu týmto poliam a prijali primerané kroky v prípade, že dôjde k prekročeniu bezpečných limitov.