Veselīga vide

Politika

Sabiedrības veselību ietekmē ļoti daudz vides faktoru:

  • gaisa piesārņotāji, jo tie izraisa vai saasina elpceļu slimības, alerģijas, saindēšanos un vēzi;
  • bīstama vide, jo rada apstākļus nelaimes gadījumiem, traumām un nepatiku pret fiziskām aktivitātēm;
  • citi faktori, piemēram, ķimikālijas, pārtikas piesārņotāji un alerģijas pret pārtikas produktiem, augsnes piesārņotāji, mājvietas kvalitāte, lēmumi par plānojumu, troksnis, ūdens, sanitārija u.c.

ES cieši sadarbojas ar dalībvalstu valdībām un ekspertiem, lai sekmētu veselīgu vidi un izstrādātu risinājumus, kā reaģēt uz veselības draudiem, tostarp klimata pārmaiņām .

Veselība un vide

Rūpnieciski attīstītajās valstīs ievērojamu daļu slimību izraisa vides faktori . Elpceļu slimības un elpceļu vēzis ir īpaši izplatīts, un bērniem ir lielāks saslimšanas risks nekā pieaugušajiem.

Komisija šo jautājumu risina integrēti, politikas veidošanā iesaistot visas attiecīgās ieinteresētās personas. Tiek izmantoti vairāki elementi:

  • ES vides un veselības aizsardzības stratēģija , kurā īpaša uzmanība tiek veltīta bērniem;
  • ES vides un veselības aizsardzības rīcības plāns , ar ko tiek īstenota ES stratēģija;
  • ES vides un veselības jautājumu konsultatīvā komanda , lai iesaistītu attiecīgās ieinteresētās personas.

Komisija arī cieši sadarbojas ar PVO Eiropas biroju .

Nelaimes gadījumi un traumas

Tā kā katru gadu bojā aiziet 235 000 cilvēku, negadījumos gūtie savainojumi  ir ceturtais biežākais nāves cēlonis ES.

Pie tiem pieder, piemēram, satiksmes negadījumi un negadījumi darba vietā, saindēšanās, noslīkšana un kritieni.

Komisija cenšas pēc iespējas mazināt šo negadījumu skaitu, piemēram, palīdzot uzlabot dzīves apstākļus, pilsētu un lauku rajonu plānojumu un veicināt fiziskās aktivitātes.

Lasiet arī par pārtikas nekaitīgumu.

Elektromagnētiskie lauki

Straujā mobilo tālruņu un citu elektroierīču attīstība kopš 20. gs. 90. gadiem ir krietni vien pastiprinājusi elektromagnētisko lauku ietekmi uz mums ikdienā. Tas radījis bažas par iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību.

ES rīcība attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem : mudina valdības novērtēt situāciju un veikt atbilstošus pasākumus, ja ir pārsniegtas nekaitīgās robežvērtības.