Zdravé životní prostředí

Politika

Na veřejné zdraví má vliv celá řada faktorů souvisejících se stavem životního prostředí:

  • znečišťující látky v ovzduší – zapříčiňují nebo zhoršují respirační onemocnění, alergie, otravy a rakovinu
  • nebezpečné prostředí – může vést k nehodám, zraněním nebo třeba neochotě lidí k fyzické aktivitě
  • jiné faktory – chemické látky, znečištění potravin, alergie, znečištění půdy, kvalita bydlení, plánování, hluk, voda, hygiena atd.

EU úzce spolupracuje s vládami členských států a odborníky na propagaci zdravého životního prostředí a na reakci na ohrožení zdraví, včetně změny klimatu .

Zdraví a životní prostředí

V industrializovaných zemích zapříčiňují faktory životního prostředí  značný podíl nemocí. Obávaná jsou zejména respirační onemocnění a rakovina, které více ohrožují děti než dospělé.

Komise zvolila u tohoto problému integrovaný přístup, který zahrnuje do tvorby politik všechny relevantní zúčastněné subjekty. Jde mimo jiné o tyto iniciativy:

  • strategie  EU pro životní prostředí a zdraví se zvláštním zaměřením na děti
  • akční plán  EU pro životní prostředí a zdraví, kterým se provádí strategie EU
  • poradní skupina  EU pro zdraví a životní prostředí, na níž se podílejí příslušné zúčastněné subjekty

Komise rovněž úzce spolupracuje s evropskou pobočkou WHO .

Nehody a zranění

Počet úmrtí při nehodách  dosahuje každoročně 235 tisíc, což z nehod činí 4. nejčastější příčinu úmrtí v EU.

Patří sem dopravní nehody, nehody na pracovišti, otravy, utonutí a pády.

Je-li to možné, snaží se Komise vždy docílit odstranění příčin – např. v bydlení, městském a venkovském plánování a oblasti fyzické aktivity.

Viz také Bezpečnost výrobků

Elektromagnetická pole

Kvůli rychlému rozvoji mobilních telefonů a jiných elektronických přístrojů se od 90. let 20. století podstatně zvýšila míra každodenního vystavení lidí elektromagnetickým polím. To vyvolává obavy ohledně jejich možných nepříznivých účinků.

V rámci akce EU v oblasti elektromagnetických polí  jsou státy podněcovány k tomu, aby posuzovaly vystavení lidí elektromagnetickým polím a činily vhodná opatření tam, kde dochází k překračování mezních hodnot.