Здравословна среда

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Редица свързани със средата фактори оказват въздействие върху общественото здраве:

  • пренасяни по въздуха замърсители – предизвикват или влошават дихателни заболявания, алергии, натравяния или рак;
  • опасна среда – може да е причина за злополуки, травми и нежелание за физическа активност;
  • други фактори – химически вещества, замърсяване на храни и хранителни алергии, замърсяване на почвата, качество на жилищната среда, проектни решения, шум, водоснабдяване, канализация и т.н.

ЕС работи в тясно сътрудничество с националните правителства и с експерти за поддържане на здравословна среда и намиране на отговор на различни заплахи за здравето, включително изменението на климата .

Здраве и околна среда

Факторите на средата  са причина за голяма част от болестите в развитите страни. Особена тревога будят дихателните заболявания и различни видове рак, като децата са изложени на по-голям риск от възрастните.

Комисията има интегриран подход към този въпрос, привличайки всички заинтересовани страни в разработването на политиките. Подходът включва:

  • стратегия  на ЕС за околна среда и здраве с особен акцент върху децата
  • план за действие  на ЕС в областта на околната среда и здравето – за изпълнение на стратегията на Съюза
  • консултативна група  на ЕС за околна среда и здраве – за включване на заинтересованите страни.

Комисията също така работи в тясно сътрудничество със СЗО Европа .

Инциденти и травми

Причинявайки 235 000 смъртни случая всяка година, травмите при злополуки  са четвъртата най-разпространена причина за смърт в ЕС.

Инцидентите включват пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки, натравяния, удавяния и падания.

Комисията се опитва да премахне причините, там където е възможно, например като работи за подобряване на жилищната среда и градоустройството и за повишаване на физическата активност.

Вижте още Безопасност на продуктите

Електромагнитни полета

Бързото развитие на мобилните телефони и други електронни устройства от 90-те години насам доведе до значително увеличаване на количеството на електромагнитните лъчения, на които сме изложени всеки ден. Това предизвиква тревога за възможните негативни последствия за здравето.

Действията на ЕС относно електромагнитните полета  включват приканване на правителствата да измерват нивата на тези полета и да предприемат мерки, когато се превишават допустимите стойности.