Υγιεινά περιβάλλονα

Endocrine disruptors

Biocides

Εταιρικές σχέσεις

Η Επιτροπή προωθεί μέσω εταιρικών σχέσεων το υγιεινό περιβάλλον

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τον ΠΟΥ όσον αφορά δραστηριότητές της στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή στηρίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης του ΠΟΥ Ευρώπης για το περιβάλλον και την υγεία των παιδιών (CEHAPE) καθώς και το έργο του ΠΟΥ για την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων, την πρόληψη των τραυματισμών και τη σωματική άσκηση.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον και την υγεία  ξεκίνησε ταυτόχρονα με το αντίστοιχο σχέδιο του ΠΟΥ έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία και ο συνδυασμός των δύο πρωτοβουλιών.