Здравословна среда

Endocrine disruptors

Biocides

Партньорства

Комисията подпомага поддържането на здравословна среда чрез партньорства.

Световна здравна организация

Дейности в областта на здравето и околната среда на равнище ЕС се провеждат в тясно сътрудничество със СЗО.

Комисията подпомага изпълнението на Плана за действие на СЗО за околна среда и здраве за децата в Европа (CEHAPE) и работата на СЗО в областта на качеството на въздуха в затворени помещения, предотвратяването на наранявания и физическата активност.

Изпълнението на плана за действие на ЕС в областта на околната среда и здравето  започна едновременно с това на плана на СЗО, което позволява сътрудничество в процеса на тяхното реализиране.