Tervishoiusüsteemide korraldus

Tervishoiusüsteemidel on kaasaegses ühiskonnas keskne roll inimeste tervise hoidmisele ja parandamisele kaasa aitamisel. Viimase kümne aasta jooksul kogevad Euroopa tervishoiusüsteemid järjest rohkem ühiseid probleeme:

  • tervishoiuteenuste suurenenud kulud;
  • elanikkonna vananemine, mis on seotud krooniliste haiguste ja hulgihaigestumuse esinemise kasvuga, põhjustades suurema nõudluse tervishoiuteenuste järele;
  • tervishoiutöötajate nappus ja ebaühtlane jaotumine;
  • tervisealane ebavõrdsus ja ebavõrdne juurdepääs tervishoiuteenustele.

Liikmesriikide suutlikkus pakkuda tulevikus kvaliteetseid tervishoiuteenuseid sõltub tervishoiusüsteemide paindlikumaks muutmisest, et nad oleksid võimelised tegelema eesootavate probleemidega. Nad peavad selle saavutama, säilitades kulutõhususe ja eelarvealase jätkusuutlikkuse.

Tõhusad, kättesaadavad ja paindlikud tervishoiusüsteemid

Euroopa tervishoiusüsteemid peavad olema kättesaadavad ja suutma parandada inimeste tervist – seda isegi (ja eelkõige) majanduslike probleemide kontekstis. Komisjon esitab teatises Valige lingiga seotud tõlked English (en) oma seisukoha, kuidas aidata liikmesriikidel asjaomaseid eesmärke saavutada.

Tervishoiusüsteemi teabelehed

Komisjon koostab tervishoiusüsteemi käsitlevaid teabelehti, tuginedes ELi liikmesriikidelt ning Euroopa Tervishoiusüsteemide ja Tervishoiupoliitika Seire Keskuselt saadud teabele ning oma analüüsile.

  • liikmesriikide tervishoiusüsteemid
  • tervishoiusüsteemide töötajad Valige lingiga seotud tõlked English (en)
  • tervishoiusüsteemide korralduse võrdlus Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Teabelehtede eesmärk on anda ülevaade ELi tervishoiusüsteemide sarnasustest ja erinevustest ning aidata määrata kindlaks ühised probleemid ja võimalikud lahendused.