Wydatki na systemy opieki zdrowotnej

Komisja Europejska wspólnie z OECD i WHO opracowują i wdrażają system rachunków zdrowia (ang. System of Health Accounts), który obejmuje zarówno wydatki publiczne jak i prywatne. Dzięki systemowi SHA można porównywać między sobą dane dotyczące wydatków na zdrowie z wszystkich krajów UE. System pokazuje, w jaki sposób wykorzystywane są dostępne zasoby, oraz umożliwia monitorowanie efektów polityki zdrowotnej.