Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης

To Σύστημα λογαριασμών υγείας, που καλύπτει τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές υγειονομικές δαπάνες, έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται από κοινού από τον ΟΟΣΑ, τον ΠΟΥ και την Επιτροπή. Χάρη στο σύστημα αυτό, τα εθνικά στοιχεία των κρατών μελών για τις υγειονομικές δαπάνες είναι συγκρίσιμα σε όλη την ΕΕ. Επίσης, το σύστημα δείχνει τον τρόπο διάθεσης των πόρων και αποτελεί εργαλείο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών υγείας.