Zdravje in strukturni skladi

Kako uporabiti sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov za zdravstvene ukrepe

Zdravje je pomembno za dobro počutje in zaposljivost prebivalcev EU, to pa je bistveno za gospodarsko rast in ohranjanje visoke ravni socialne zaščite v EU.

EU podpira naložbe evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 v javno zdravstvo in zdravstveno varstvo.

Informativni pregled: Naložbe v zdravstvo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020

Sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov za naložbe v zdravstvo v obdobju 2014–2020

Dokument Pregled uporabe evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zdravstvu navaja ukrepe, ki jih države članice načrtujejo v zdravstvu v obdobju 2014–2020.

Pregled vsebuje analizo naložb v zdravje, predstavljenih v operativnih programih – v vseh 28 državah EU in posameznih državah.

Na voljo so tudi povzetki informacij o naložbah v zdravstvo iz strukturnih skladov v programskem obdobju 2007–2013, pripravljeni na podlagi prejšnjih poročil po državah in regijah.

Ukrepi v zdravstvu, ki se lahko potegujejo za sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Evropska komisija je objavila vodnik za države članice in morebitne upravičence v zvezi z zdravstvenimi področji, ki v obdobju 2014–2020 lahko prejmejo sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov:

  • raziskave in inovacije v zdravstvu, podpora MSP, e-zdravje
  • spodbujanje zdravja, aktivno in zdravo staranje, zdravje na delovnem mestu
  • dostop do zdravstvenega varstva, odpravljanje neenakosti v zdravju, duševno zdravje
  • prehod z zdravstva, ki temelji na ustanovah, na zdravstvo, ki temelji na skupnosti, vključno z naložbami v infrastrukturo in opremo
  • zmogljivosti sistemov zdravstvenega varstva ter njihova reforma za učinkovito in trajnostno varstvo
  • zaposleni v zdravstvu, izobraževanje in vseživljenjsko usposabljanje zdravstvenih delavcev
  • čezmejno zdravstveno varstvo in sodelovanje med državami članicami in regijami

Kdo upravlja evropske strukturne in investicijske sklade

Strukturne sklade soupravljavljajo države članice EU in Evropska komisija (generalni direktorat za regionalno in mestno politiko in generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje).

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane tesno sodeluje z generalnim direktoratom za regionalno in mestno politiko in generalnim direktoratom za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje glede uporabe sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področju zdravja.

Evropska komisija usklajuje načine financiranja in tematske prednostne naloge z državami članicami, ki so nato odgovorne za izvedbo naložb na nacionalni ravni.

Prijava

Za dodelitev sredstev in izvajanje ukrepov na nacionalni ravni so prek svojih delegiranih organov upravljanja odgovorne države članice same.

Za sredstva iz skladov lahko zaprosijo javni organi, organizacije zasebnega sektorja (zlasti mala podjetja), univerze, nevladne organizacije in združenja.

Morebitni upravičenci:

  • se seznanijo z javnimi razpisi, ki jih objavi organ upravljanja zadevne države
  • pošljejo vlogo neposredno na zadevni organ upravljanja.