Sănătatea şi fondurile structurale

Cum pot fi folosite fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în domeniul sănătății?

Sănătatea este esențială pentru bunăstarea și capacitatea de inserție profesională a populației UE, fără de care creșterea economică și menținerea unui nivel înalt de protecție socială nu sunt posibile.

UE sprijină investițiile în sectorul sănătății publice și al asistenței medicale prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) pentru perioada 2014-2020.

Fișă informativă: Investițiile în sănătate cu ajutorul fondurilor ESI 2014-2020

Finanțarea pentru sănătate din fondurile ESI 2014-2020

Documentul „Inventarierea utilizării fondurilor ESI în domeniul sănătății” indică acțiunile de finanțare pe care fiecare stat membru le-a planificat pentru domeniul sănătății, în perioada 2014-2020.

Acest inventar conține o analiză a finanțărilor din domeniul sănătății, așa cum au fost ele prezentate în programele operaționale – atât pentru cele 28 de state membre, în ansamblu, cât și prin fișe individuale pentru fiecare țară.

De asemenea, este disponibilă și o sinteză informativă cu privire la investițiile în domeniul sănătății din fondurile structurale, în perioada de programare 2007-2013. Aceasta a fost realizată pe baza unei evaluări pe țări și regiuni.

Acțiuni în domeniul sănătății eligibile pentru finanțare prin ESI

Comisia a publicat un ghid destinat statelor membre și potențialilor beneficiari, indicând sectoarele care pot obține finanțare din fondurile ESI în perioada 2014-2020:

  • cercetarea și inovarea în domeniul sănătății, sprijin pentru IMM-uri, e-sănătate
  • promovarea sănătății, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, sănătatea la locul de muncă
  • accesul la servicii medicale, combaterea inegalităților în materie de sănătate, sănătatea mintală
  • tranziția de la îngrijirile medicale acordate în spitale la cele acordate în sânul comunității, inclusiv investițiile pentru infrastructură și echipamente
  • reforma și adaptarea capacităților sistemelor de sănătate pentru a asigura servicii medicale eficiente și sustenabile
  • personalul medical, formarea profesioniștilor din domeniul sănătății, formarea pe tot parcursul vieții
  • asistența medicală transfrontalieră și cooperarea între statele membre și regiuni

Cine gestionează fondurile ESI?

Gestionarii fondurilor ESI sunt statele membre ale UE și Comisia Europeană (prin DG REGIO – Politica Regională și Urbană și DG EMPL – Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune).

DG SANTE (Sănătate și Siguranță Alimentară) colaborează îndeaproape cu DG REGIO și DG EMPL în ceea ce privește utilizarea fondurilor ESI pentru investițiile în domeniul sănătății.

Comisia Europeană coordonează modalitățile de finanțare și prioritățile tematice cu statele membre, iar acestea sunt responsabile pentru implementarea investițiilor la nivel național.

Cum se solicită finanțarea?

Statele membre, prin intermediul autorităților de management, sunt responsabile pentru alocarea și implementarea fondurilor ESI la nivel național.

Beneficiarii fondurilor ESI pot fi organisme publice, organizații din sectorul privat (în special întreprinderile mici), universități, ONG-uri și asociații.

Potențialii beneficiari trebuie: