Veselība un struktūrfondi

Kā Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus var izmantot veselības jomā?

Laba veselība ir ļoti svarīga, lai ES iedzīvotāji justos labi un varētu strādāt, kas savukārt ir būtiski ekonomikas izaugsmei un ES augstā sociālā aizsardzības līmeņa saglabāšanai.

Eiropas Savienība atbalsta ieguldījumus sabiedrības veselībā un veselības aprūpē, izmantojot Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus 2014.–2020. gadam.

2014.–2020. gada ESI fondu finansējums veselības jomā

Dokuments “Mapping on the use of ESIF in health” (Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantojuma kartogrāfija veselības jomā) iepazīstina ar darbībām, kuras katra dalībvalsts plāno finansēt veselības jomā 2014.–2020. gadā.

Tajā ir analizēts darbības programmās paredzētais veselības finansējums – gan visās 28 ES dalībvalstīs kopumā, gan katrā valstī atsevišķi.

Ir pieejama arī kopsavilkuma informācija par ieguldījumiem veselības jomā no Eiropas strukturālajiem fondiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Šīs informācijas pamatā ir iepriekšējs valsts un reģionāla mēroga novērtējums .

ESIF finansējumam piemērotas darbības veselības jomā

Komisija ir publicējusi ceļvedi  dalībvalstīm un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par veselības nozares jomām, kuras var atbalstīt ar ESI fondu līdzekļiem 2014.–2020. gadam:

  • pētniecība un inovācija veselības jomā, atbalsts MVU, e-veselība;
  • veselības veicināšana, aktīvas un veselīgas vecumdienas, veselība darbavietā;
  • veselības aprūpes pieejamība, nevienlīdzības novēršana veselības jomā, psihiskā veselība;
  • pāreja no institucionālas aprūpes uz vietējās sabiedrības līmeņa aprūpi, tostarp ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā;
  • veselības aprūpes sistēmu jauda un reforma, lai aprūpe būtu efektīva un ilgtspējīga;
  • veselības aprūpes darbinieki, veselības aprūpes speciālistu izglītība un izglītošanās visa mūža garumā;
  • pārrobežu veselības aprūpe un sadarbība starp dalībvalstīm un reģioniem.

Kas pārvalda ESI fondus?

Struktūrfondus kopīgi pārvalda ES dalībvalstis un Eiropas Komisija (Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts).

Saistībā ar ESI fondu ieguldījumiem veselībā Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts cieši sadarbojas ar Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu.

Eiropas Komisija finansēšanas kārtību un tematiskās prioritātes saskaņo ar dalībvalstīm, bet tās savukārt ir atbildīgas par ieguldījumu pārvaldību valstī.

Kā var pieteikties?

Par ESI fondu līdzekļu sadalīšanu un izmantošanu valsts līmenī atbild pašas dalībvalstis, šo uzdevumu deleģējot vadošajām iestādēm.

ESI fondu atbalstu saņem publiskās struktūras, privātā sektora organizācijas (visbiežāk mazie uzņēmumi), augstskolas, NVO un apvienības.

Potenciālajiem saņēmējiem:

  • jāiepazīstas ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko publicē interesējošās valsts vadošā(-s) iestāde(-es);
  • pieteikums jāsūta tieši attiecīgajai vadošajai iestādei.