Veselība un struktūrfondi

Kā Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus var izmantot veselības jomā?

Laba veselība ir ļoti svarīga, lai ES iedzīvotāji justos labi un varētu strādāt, kas savukārt ir būtiski priekšnoteikumi ekonomikas izaugsmei un ES augstā sociālā aizsardzības līmeņa saglabāšanai.

No 2014.–2020. gada Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem ES atbalsta ieguldījumus sabiedrības veselībā un veselības aprūpē.

Faktu lapa: ieguldījumi veselībā no 2014.–2020. gada ESI fondiem

ESI fondu finansējums veselībai 2014.–2020. gadā

Dokuments “ESI fondu izmantojuma pārskats veselības jomā” (angļu val.) iepazīstina ar darbībām, kuras katra dalībvalsts plāno finansēt veselības jomā 2014.–2020. gadā.

Pārskatā iekļauta analīze par finansējumu veselības jomā. Tā sagatavota, balstoties uz ziņām, kas sniegtas visu 28 ES dalībvalstu darbības programmās un atsevišķo valstu profilos.

Pieejams arī kopsavilkums par ieguldījumiem veselības jomā no struktūrfondiem 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Tas tika izstrādāts, pamatojoties uz agrāk veiktu valstu un reģionu novērtējumu.

Iniciatīvas veselības jomā, kurām var saņemt ESI fondu finansējumu

Komisija ir publicējusi ceļvedi dalībvalstīm un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par veselības nozares jomām, kuras 2014.–2020. gadā var saņemt atbalstu no ESI fondiem:

  • pētniecība un inovācija veselības jomā, atbalsts MVU, e-veselība;
  • veselības veicināšana, aktīvas un veselīgas vecumdienas, veselība darbavietā;
  • veselības aprūpes pieejamība, nevienlīdzības novēršana veselības jomā, garīgā veselība;
  • pāreja no institucionālas aprūpes uz vietējās kopienas nodrošinātu aprūpi, arī ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā;
  • veselības aprūpes sistēmu jauda un reforma, lai aprūpe būtu efektīva un ilgtspējīga;
  • veselības aprūpes darbinieki, veselības aprūpes speciālistu izglītība un izglītošanās visa mūža garumā;
  • pārrobežu veselības aprūpe un sadarbība starp dalībvalstīm un reģioniem.

Kas pārvalda ESI fondus?

Strukturālos fondus kopīgi pārvalda ES dalībvalstis un Eiropas Komisija (REGIO ĢD – Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts un EMPL ĢD – Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts).

Attiecībā uz ESI fondu ieguldījumiem veselības jomā Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts (SANTE ĢD) cieši sadarbojas ar REGIO ĢD un EMPL ĢD.

Eiropas Komisija finansēšanas kārtību un tematiskās prioritātes saskaņo ar dalībvalstīm, bet tās savukārt ir atbildīgas par ieguldījumu pārvaldību valsts līmenī.

Kā pieteikties?

Par ESI fondu līdzekļu piešķiršanu un izmantošanu valsts līmenī atbild pašas dalībvalstis, šo uzdevumu deleģējot vadošajām iestādēm.

ESI fondu atbalstu saņem publiskās struktūras, privātā sektora organizācijas (visbiežāk mazie uzņēmumi), augstskolas, NVO un apvienības.

Potenciālajiem saņēmējiem:

  • jāiepazīstas ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko publicē interesējošās valsts vadošās iestādes;
  • pieteikums jāsūta tieši attiecīgajai vadošajai iestādei.