Zdraví a strukturální fondy

Jak využívat evropské strukturální a investiční fondy ve zdravotnictví?

Dobrý zdravotní stav populace je nezbytný, pokud chceme, aby obyvatelé EU žili v blahobytu a aby měli dobré pracovní uplatnění, které je zásadní pro hospodářský růst a udržení vysoké úrovně sociální ochrany.

EU podporuje investice v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče prostřednictvím evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů na období 2014–2020.

Využití ESI fondů (2014–2020) pro oblast zdraví

Dokument s názvem Mapování využití ESI fondů v oblasti zdraví uvádí opatření z oblasti zdraví, na které členské státy hodlají v období 2014–2020 vynaložit finanční prostředky.

Dokument obsahuje analýzu financování, která byla představena v operačních programech – jak souhrn za všech 28 členských států EU, tak přehledy o jednotlivých zemích.

K dispozici je rovněž přehled informací o investicích do zdravotnictví ze strukturálních fondů v programovém období 2007–2013, který vznikl na základě dřívějšího posouzení jednotlivých zemí a regionů .

Akce v oblasti zdraví způsobilé pro financování z ESI fondů

Komise pro členské státy a potenciální příjemce vydala příručku  o oblastech, v nichž je v období 2014–2020 přípustná podpora z evropských strukturálních a investičních fondů:

  • výzkum a inovace v oblasti zdraví, podpora malých a středních podniků, elektronické zdravotnictví (e-health)
  • podpora zdraví, aktivní a zdravé stárnutí, ochrana zdraví na pracovišti
  • přístup ke zdravotní péči, řešení nerovností v oblasti zdraví, duševní zdraví
  • přechod od péče poskytované zdravotnickými zařízeními ke komunitní péči, včetně investic do infrastruktury a vybavení
  • kapacity a reforma systémů zdravotní péče v zájmu efektivní a udržitelné péče
  • pracovní síly ve zdravotnictví, vzdělávání a celoživotní odborná příprava zdravotnických pracovníků
  • přeshraniční zdravotní péče a spolupráce mezi členskými státy a regiony

Kdo spravuje ESI fondy?

Strukturální fondy společně spravují členské státy EU a Evropská komise (GŘ REGIO – Regionální a městská politika a GŘ EMPL – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování).

V otázce využívání ESI fondů na investice do zdravotnictví s GŘ REGIO a GŘ EMPL úzce spolupracuje další generální ředitelství Komise, GŘ SANTE (Zdraví a bezpečnost potravin).

Evropská komise koordinuje způsoby financování a tematické priority s členskými státy, které jsou odpovědné za realizaci investic na vnitrostátní úrovni.

Jak zažádat o příspěvek?

Za přidělování a provádění ESI fondů na vnitrostátní úrovni jsou prostřednictvím určených řídicích orgánů odpovědné členské státy.

Mezi příjemce podpory z ESI fondů patří veřejné orgány, organizacemi soukromého sektoru (zejména malé podniky), vysoké školy, nevládní organizace a sdružení.

Potenciální příjemci musí:

  • sledovat výzvy k podávání návrhů, které zveřejňují řídicí orgány příslušné země
  • zaslat přihlášku přímo dotyčnému řídicímu orgánu.