Kako uporabiti sredstva evropskih strukturnih in investicijskih skladov za zdravstvene ukrepe?

Zdravje je pomembno za dobro počutje in zaposljivost prebivalcev EU, to pa je bistveno za gospodarsko rast in ohranjanje visoke ravni socialne zaščite v EU.

EU podpira naložbe evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 v javno zdravstvo in zdravstveno varstvo.

Finančna sredstva ESIF za naložbe v zdravstvo v obdobju 2014–2020

Dokument Pregled uporabe evropskih strukturnih in investicijskih skladov v zdravstvupdf navaja ukrepe, ki jih države članice načrtujejo v zdravstvu v obdobju 2014–2020.

Pregled vsebuje analizo naložb v zdravje, predstavljenih v operativnih programih – v vseh 28 državah EU in posameznih državah.

Na voljo so tudi povzetki informacij o naložbah v zdravstvo iz strukturnih skladov v programskem obdobju 2007–2013, pripravljeni na podlagi prejšnjih poročil po državah in regijah Seznam prevodov predhodne povezave English (en) .

Zdravstveni projekti, upravičeni do sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIF)

Evropska komisija je objavila vodnik Seznam prevodov predhodne povezave English (en)  za države članice in morebitne upravičence v zvezi z zdravstvenimi področji, ki se jim v obdobju 2014–2020 lahko dodelijo sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov:

  • raziskave in inovacije v zdravstvu, podpora MSP, e-zdravje
  • spodbujanje zdravja, aktivno in zdravo staranje, zdravje na delovnem mestu
  • dostop do zdravstvenega varstva, odpravljanje neenakosti v zdravju, duševno zdravje
  • prehod z zdravstva, ki temelji na ustanovah, na zdravstvo, ki temelji na skupnosti, vključno z naložbami v infrastrukturo in opremo
  • zmogljivosti sistemov zdravstvenega varstva ter njihova reforma za učinkovito in trajnostno varstvo
  • zaposleni v zdravstvu, izobraževanje in vseživljenjsko usposabljanje zdravstvenih delavcev
  • čezmejno zdravstveno varstvo in sodelovanje med državami članicami in regijami

Kdo upravlja evropske strukturne in investicijske sklade?

Države članice EU in Evropska komisija (soupravljavca strukturnih skladov sta Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko in Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje).

Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane tesno sodeluje z Generalnim direktoratom za regionalno in mestno politiko in Generalnim direktoratom za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje glede uporabe sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področju zdravja.

Evropska komisija usklajuje načine financiranja in tematske prednostne naloge z državami članicami, ki so nato odgovorne za izvedbo naložb na nacionalni ravni.

Pridobivanje sredstev

Za dodelitev sredstev in izvajanje ukrepov na nacionalni ravni so prek svojih delegiranih organov upravljanja odgovorne države članice same.

Za sredstva iz skladov lahko zaprosijo javni organi, organizacije zasebnega sektorja (zlasti mala podjetja), univerze, nevladne organizacije in združenja.

Morebitni upravičenci:

  • se seznanijo z javnimi razpisi, ki jih objavi organ upravljanja zadevne države
  • pošljejo vlogo neposredno na zadevni organ upravljanja.