Ako využívať európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) v oblasti zdravia?

Dobré zdravie je dôležité z hľadiska zabezpečenia prosperity a zamestnateľnosti obyvateľov EÚ, čo je kľúčové z hľadiska hospodárskeho rastu a zachovania vysokej úrovne sociálnej ochrany v Únii.

EÚ podporuje investície v oblasti verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti na obdobie rokov 2014 – 2020 prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Projekty v oblasti zdravia oprávnené na financovanie z EŠIF

Komisia uverejnila príručku Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) pre členské štáty a potenciálnych príjemcov o oblastiach, ktoré je možné financovať v sektore zdravotníctva zo zdrojov EŠIF (2014 – 2020). Ide o tieto oblasti:

  • výskum a inovácie v oblasti zdravia, podpora MSP, elektronické zdravotníctvo,
  • podpora zdravia, aktívne a zdravé starnutie, zdravie na pracovisku,
  • prístup k zdravotnej starostlivosti, riešenie nerovností v oblasti zdravia, psychické zdravie,
  • prechod od inštitucionálnej ku komunitnej starostlivosti, vrátane investícií do infraštruktúry a vybavenia,
  • kapacity v oblasti systémov zdravotnej starostlivosti a reforma v záujme efektívnej a udržateľnej starostlivosti,
  • zdravotnícky personál, vzdelávanie a celoživotná odborná príprava zdravotníckych pracovníkov,
  • cezhraničná zdravotná starostlivosť a spolupráca medzi členskými štátmi a regiónmi.

Kto spravuje EŠIF?

Štrukturálne fondy spoločne spravujú členské štáty EÚ a Európska komisia (GR REGIO – regionálna a mestská politika a GR EMPL – zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie).

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE) úzko spolupracuje s GR REGIO a GR EMPL, pokiaľ ide o využívanie EŠIF na investície v oblasti zdravia.

Európska komisia koordinuje spôsoby financovania a tematické priority s členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za realizáciu investícií na vnútroštátnej úrovni.

Priority financovania EŠIF na obdobie rokov 2014 – 2020

Priority financovania na obdobie rokov 2014 – 2020 pre jednotlivé krajiny sú vymedzené v dohodách o partnerstve. Plánované opatrenia sú uvedené v operačných programoch podľa sektora, resp. podľa regiónu, ak je to relevantné.

Príklady typov investícií a priorít sú zhrnuté v (neúplných) informačných prehľadoch krajín.

Prehľad využívania štrukturálnych fondov v oblasti zdravia v období rokov 2007 – 2013 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Ako podať žiadosť?

Členské štáty prostredníctvom delegovaných riadiacich orgánov zodpovedajú za prideľovanie a vykonávanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na vnútroštátnej úrovni.

Medzi príjemcov pomoci z EŠIF patria verejné subjekty, súkromné organizácie (hlavne malé spoločnosti), univerzity, mimovládne organizácie a združenia.

Potenciálni príjemcovia pomoci:

  • by si mali prečítať výzvy na predkladanie návrhov uverejnené riadiacimi orgánmi vo vybranej krajine,
  • by mali poslať žiadosť priamo príslušným riadiacim orgánom.