Cum pot fi folosite fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) în domeniul sănătății?

Sănătatea este esențială pentru bunăstarea și capacitatea de inserție profesională a populației UE, fără de care creșterea economică și menținerea unui nivel înalt de protecție socială nu sunt posibile.

UE sprijină investițiile în sectorul sănătății publice și al asistenței medicale prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) pentru perioada 2014-2020.

Proiecte din domeniul sănătății eligibile pentru finanțare prin ESI

Comisia a publicat un ghid Traducerile linkului anterior English (en) destinat statelor membre și potențialilor beneficiari, indicând sectoarele care pot obține finanțare prin ESI 2014-2020:

  • cercetarea și inovarea în domeniul sănătății, sprijin pentru IMM-uri, e-sănătate
  • promovarea sănătății, îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, sănătatea la locul de muncă
  • accesul la servicii medicale, combaterea inegalităților în materie de sănătate, sănătatea mintală
  • tranziția de la îngrijirile medicale acordate în spitale la cele acordate în sânul comunității, inclusiv investițiile pentru infrastructură și echipamente
  • reforma și adaptarea capacităților sistemelor de sănătate pentru a asigura servicii medicale eficiente și sustenabile
  • personalul medical, formarea profesioniștilor din domeniul sănătății, formarea pe tot parcursul vieții
  • asistența medicală transfrontalieră și cooperarea între statele membre și regiuni

Cine gestionează fondurile ESI?

Gestionarii fondurilor ESI sunt statele membre ale UE și Comisia Europeană (prin DG REGIO - Politica Regională și Urbană și DG EMPL - Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune).

DG SANTE (Sănătate și Siguranță Alimentară) colaborează îndeaproape cu DG REGIO și DG EMPL în ceea ce privește utilizarea fondurilor ESI pentru investițiile în domeniul sănătății.

Comisia Europeană coordonează modalitățile de finanțare și prioritățile tematice cu statele membre, iar acestea sunt responsabile pentru implementarea investițiilor la nivel național.

Prioritățile de finanțare din fondurile ESI 2014-2020

Prioritățile de finanțare pentru fiecare țară, în perioada 2014-2020, au fost definite în cadrul unor acorduri de parteneriat. Acțiunile planificate sunt prezentate în programele operaționale pentru fiecare sector și, unde este cazul, pentru fiecare regiune.

Tipurile de investiții și priorități sunt rezumate în fișele informative corespunzătoare fiecărei țări.

Informații despre utilizarea fondurilor structurale în sectorul sănătății în perioada 2007-2013 Traducerile linkului anterior English (en) .

Cum se solicită finanțarea?

Statele membre, prin intermediul autorităților de management, sunt responsabile pentru alocarea și implementarea fondurilor ESI la nivel național.

Beneficiarii fondurilor ESI pot fi organisme publice, organizații din sectorul privat (în special întreprinderile mici), universități, ONG-uri și asociații.

Potențialii beneficiari trebuie: