Jak wykorzystać fundusze strukturalne do wspierania opieki zdrowotnej?

Jakie rodzaje projektów z dziedziny ochrony zdrowia mogą uzyskać finansowanie ze środków UE?

  • Infrastruktura zdrowotna – modernizacja systemu opieki zdrowotnej, budowa i odnawianie budynków, wymiana sprzętu medycznego oraz doskonalenie technologii medycznej.
  • Inwestycje w działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, promowaniem zdrowego trybu życia, z profilaktyką, uczeniem się przez całe życie mającym na celu zwiększenie zdolności dostosowania się pracowników, ze szkoleniami i kształceniem pracowników służby zdrowia, instytucjonalną zdolnością w sektorach opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, z dostępem do zatrudnienia oraz integracją społeczną w odniesieniu do opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej.
  • Inne – zdrowe starzenie się, e-zdrowie, współpraca transgraniczna, innowacje związane ze zdrowiem, technologie informacyjne.

Unijne fundusze strukturalne – podział ról i priorytety

  • Funduszami strukturalnymi zarządzają państwa członkowskie UE
  • Komisja Europejska odpowiada za koordynację:

            - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (DG ds. rozwoju regionalnego)

            - Europejskiego Funduszu Społecznego (DG ds. zatrudnienia i spraw społecznych)

            Priorytety dotyczące finansowania określone są przez:

            - narodowe strategiczne ramy odniesieniapdf

            - programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym

Czy spełniam kryteria, aby skorzystać ze środków UE? Jak się o nie ubiegać?

Więcej informacji na temat unijnych funduszy strukturalnych i zdrowia

  • Planowane środki i priorytety finansowania w UE na lata 2007–2013:

           - Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania funduszy strukturalnych w dziedzinie opieki zdrowotnejpdf(2 MB)

           - Informacje na temat poszczególnych krajów Wybierz wersję językową tego linka English (en)

  • JASPERS – pomoc techniczna dla krajów UE podejmujących, przygotowujących i realizujących projekty infrastrukturalne na dużą skalę
  • EUREGIO III – tworzenie zdolności w zakresie planowania, realizowania i oceniania inwestycji z funduszy strukturalnych na rzecz skutecznej infrastruktury zdrowotnej