Jak korzystać z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF) w dziedzinie zdrowia?

Zdrowie jest niezbędne, aby zapewnić dobre samopoczucie i zdolność do pracy mieszkańców Unii, co ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego i utrzymania wysokiego poziomu ochrony socjalnej w UE.

UE wspiera inwestycje w dziedzinie zdrowia publicznego i opieki zdrowotnej poprzez europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF) na lata 2014-2020.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (ESIF) w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020

Dokument dotyczący planowanego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w dziedzinie zdrowiapdf przedstawia działania w dziedzinie zdrowia, które poszczególne państwa członkowskie planują finansować w latach 2014- 2020.

Dokument zawiera analizę finansowania na rzecz ochrony zdrowia, którą przedstawiono w programach operacyjnych, w 28 państwach członkowskich UE oraz zestawienia dla poszczególnych krajów.

Dostępne są również informacje podsumowujące dotyczące inwestycji w dziedzinie zdrowia z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2007-2013. Opracowano je na podstawie wcześniej przeprowadzonych ocen na szczeblu krajowym i regionalnym Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Działania w dziedzinie zdrowia kwalifikujące się do finansowania z ESIF

Komisja opublikowała przewodnik Wybierz wersję językową tego linka English (en) dotyczący dziedzin kwalifikujących się do wsparcia z ESIF w latach 2014-2020 w sektorze zdrowia, skierowany do państw członkowskich i potencjalnych beneficjentów:

  • Badania naukowe i innowacje w dziedzinie zdrowia, wspieranie MŚP, e-zdrowie
  • Promocja zdrowia, aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, zdrowie w miejscu pracy
  • Dostęp do opieki zdrowotnej, niwelowanie nierówności w dziedzinie zdrowia, zdrowie psychiczne
  • Przejście od opieki opierającej się na instytucjach do opieki na poziomie społeczności lokalnych, w tym inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie
  • Zdolność do zapewniania skutecznej i trwałej opieki przez systemy opieki zdrowotnej oraz reforma systemów mająca na celu zwiększenie tej zdolności
  • Pracownicy sektora opieki zdrowotnej, kształcenie i uczenie się przez całe życie pracowników służby zdrowia
  • Transgraniczna opieka zdrowotna oraz współpraca między państwami członkowskimi i regionami

Kto zarządza ESIF?

Fundusze strukturalne są zarządzane wspólnie przez państwa członkowskie i Komisję Europejską (DG REGIO - Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz DG EMPL - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego ).

W kwestii wykorzystania ESIF na inwestycje w dziedzinie zdrowia z DG REGIO i DG EMPL ściśle współpracuje DG SANTE (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności).

Komisja Europejska uzgadnia warunki finansowania i priorytety tematyczne z państwami członkowskimi, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji na poziomie krajowym.

Jak składać wnioski?

Za przydział i wdrażanie środków z ESIF na poziomie krajowym odpowiadają państwa członkowskie reprezentowane przez krajowe instytucje zarządzające.

Beneficjentami ESIF mogą być podmioty publiczne, organizacje sektora prywatnego (w szczególności małe przedsiębiorstwa), wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Potencjalni beneficjenci powinni:

  • śledzić zaproszenia do składania wniosków publikowane przez instytucje zarządzające swojego kraju
  • przesłać wniosek bezpośrednio do danego organu zarządzającego.