Hoe kunnen de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) worden gebruikt voor de volksgezondheid?

Een goede gezondheid is nodig voor het welzijn en de inzetbaarheid van de bevolking van de EU, en dus van essentieel belang voor de economische groei en om een hoog niveau van sociale bescherming te handhaven.

De EU steunt investeringen in de volksgezondheid en in de gezondheidszorg via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) 2014-2020.

Gezondheidsprojecten die in aanmerking komen voor ESIF-financiering

De Commissie heeft een handleiding Bekijk deze link in een andere taal English (en) voor de lidstaten en mogelijke begunstigden gepubliceerd. Hierin wordt opgesomd voor welk soort projecten ESIF-financiering in de periode 2014-2020 mogelijk is:

  • Onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg, steun aan het MKB, e-gezondheidszorg
  • Gezondheidsbevordering, actief en gezond ouder worden, gezondheid op het werk
  • Toegang tot gezondheidszorg, de aanpak van ongelijkheden op gezondheidsgebied, geestelijke gezondheid
  • Overgang van institutionele zorg naar gemeenschapszorg, met inbegrip van investeringen in infrastructuur en uitrusting
  • Capaciteit van de gezondheidszorgstelsels en hervorming met het oog op een doeltreffende en duurzame gezondheidszorg
  • Opleiding en permanente vorming van gezondheidswerkers
  • Gezondheidszorg in het buitenland en samenwerking tussen lidstaten en regio’s

Wie beheert de ESIF?

De EU-landen en de Europese Commissie (DG REGIO - Regionaal en stedelijk beleid en DG EMPL - Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie) beheren gezamenlijk de structuurfondsen.

Binnen de Europese Commissie werkt DG SANTE (Gezondheid en voedselveiligheid) nauw samen met DG REGIO en DG EMPL over het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor gezondheidsinvesteringen.

De Europese Commissie coördineert de financieringsmodaliteiten en thematische prioriteiten met de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de investeringen op nationaal niveau.

Financieringsprioriteiten ESIF 2014-2020

Financieringsprioriteiten per land voor de periode 2014-2020 zijn vastgesteld in partnerschapsovereenkomsten. Geplande maatregelen worden gepresenteerd in operationele programma's per sector en waar nodig per regio.

De belangrijkste soorten investeringen en prioriteiten worden opgesomd in factsheets per land.

Informatie over het gebruik van de structuurfondsen voor volksgezondheid in de periode 2007-2013 Bekijk deze link in een andere taal English (en) .

Hoe aanvragen?

De lidstaten zijn, via gedelegeerde beheersautoriteiten, bevoegd voor de toewijzing en uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen op nationaal niveau.

ESIF-begunstigden kunnen o.m. overheidsinstanties, particuliere organisaties (vooral kleine bedrijven), universiteiten, ngo’s en verenigingen zijn.

Potentiële begunstigden moeten:

  • de oproepen tot het indienen van voorstellen lezen, die worden gepubliceerd door de beheersautoriteiten van het betrokken land
  • rechtstreeks een aanvraag indienen bij de betrokken beheersautoriteit