Kā Eiropas strukturālos un investīciju (ESI) fondus var izmantot veselības jomā?

Laba veselība ir ļoti svarīga, lai ES iedzīvotāji justos labi un varētu strādāt, kas savukārt ir būtiski ekonomikas izaugsmei un ES augstā sociālā aizsardzības līmeņa saglabāšanai.

No 2014.–2020. gada Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem ES atbalsta ieguldījumus sabiedrības veselībā un veselības aprūpē.

Projekti, kuriem var saņemt ESI fondu finansējumu

Komisija ir publicējusi ceļvedi Izvēlieties saites tulkojumu English (en)  dalībvalstīm un potenciālajiem finansējuma saņēmējiem par veselības nozares jomām, kuras var atbalstīt ar ESI fondu līdzekļiem 2014.–2020. gadam:

  • pētniecība un inovācija veselības jomā, atbalsts MVU, e-veselība;
  • veselības veicināšana, aktīvas un veselīgas vecumdienas, veselība darbavietā;
  • veselības aprūpes pieejamība, nevienlīdzības novēršana veselības jomā, psihiskā veselība;
  • pāreja no institucionālas aprūpes vietējās sabiedrības aprūpē, tostarp ieguldījumus infrastruktūrā un aprīkojumā;
  • veselības aprūpes sistēmu jauda un reforma, lai aprūpe būtu efektīva un ilgtspējīga;
  • veselības aprūpes darbinieki, veselības aprūpes speciālistu izglītība un izglītošanās visa mūža garumā;
  • pārrobežu veselības aprūpe un sadarbība starp dalībvalstīm un reģioniem.

Kas ESI fondus pārvalda?

Struktūrfondus kopīgi pārvalda ES dalībvalstis un Eiropas Komisija (Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts).

Saistībā ar ESI fondu ieguldījumiem veselībā Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts cieši sadarbojas ar Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātu un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātu.

Eiropas Komisija finansēšanas kārtību un tematiskās prioritātes saskaņo ar dalībvalstīm, bet tās savukārt ir atbildīgas par ieguldījumu pārvaldību valstī.

2014.–2020. gada ESI fondu finansējuma prioritātes

Valstu finansēšanas prioritātes 2014.–2020. gadā ir noteiktas partnerattiecību nolīgumos. Plānotās darbības ir norādītas darbības programmās pa nozarēm un atbilstošā gadījumā pa reģioniem.

Ieguldījuma veids un prioritātes ir īsi aprakstītas valstu informācijas lapās.

Uzziniet par struktūrfondu izlietojumu veselībai 2007.–2013. gadā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) .

Kā var pieteikties?

Par ESI fondu līdzekļu sadalīšanu un izmantošanu valsts līmenī atbild pašas dalībvalstis, šo uzdevumu deleģējot vadošajām iestādēm.

ESI fondu atbalstu saņem publiskās struktūras, privātā sektora organizācijas (visbiežāk mazie uzņēmumi), augstskolas, NVO un apvienības.

Potenciālajiem saņēmējiem:

  • jāiepazīstas ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, ko publicē interesējošās valsts vadošā(-s) iestāde(-es);
  • pieteikums jāsūta tieši attiecīgajai vadošajai iestādei.