Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja terveyden edistäminen

Hyvä terveys on keskeistä EU-kansalaisten hyvinvoinnin ja työllistyvyyden kannalta ja siten olennaista EU:n talouskasvulle ja sosiaalisen suojelun korkean tason turvaamiselle.

EU tukee kansanterveyden ja terveydenhuollon investointeja Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (ERI-rahastot 2014–2020).

Tukikelpoiset terveyshankkeet

Komissio on julkaissut EU-maille ja tuenhausta kiinnostuneille oppaan Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) , jossa selvitetään, mille terveyteen liittyville aloille voi saada tukea ERI-rahastoista kaudella 2014–2020. Näitä aloja ovat:

  • Tutkimus ja innovointi, tuki pk-yrityksille, sähköinen terveydenhuolto
  • Terveyden edistäminen, aktiivisena ja terveenä ikääntyminen, työterveys
  • Terveydenhuollon saatavuus, terveydellisen tasa-arvon parantaminen, psyykkinen terveys
  • Siirtyminen laitoshoidosta avohoitoon, mukaan luettuina investoinnit infrastruktuuriin ja laitteisiin
  • Terveydenhuoltojärjestelmien valmiudet ja uudistaminen tehokkaan ja kestävän hoidon takaamiseksi
  • Terveydenhuoltohenkilöstö, terveydenhuollon ammattilaisten koulutus ja elinikäinen oppiminen
  • Rajat ylittävä terveydenhuolto ja EU-maiden ja alueiden välinen yhteistyö

Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnointi

EU-maat ja Euroopan komissio (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto) hallinnoivat yhdessä rakennerahastoja.

ERI-rahastoista tehtävien terveysinvestointien kohdalla myös Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto on tiiviisti mukana yhteistyössä.

Euroopan komissio koordinoi rahoitusmenettelyjä ja aihekohtaisia painopistealueita jäsenmaiden kanssa, jotka puolestaan ovat vastuussa investoinneista kansallisella tasolla.

Rahoituksen painopisteet kaudella 2014–2020

Kunkin maan rahoituksen painopistealueet vuosiksi 2014–2020 on määritelty kumppanuussopimuksissa. Suunnitellut toimet esitellään alakohtaisissa tai joskus aluekohtaisissa toimintaohjelmissa.

Investointityypeistä ja rahoituksen painopisteistä on tiivistelmä maakohtaisissa tiedotteissa.

Lisätietoa terveysalan rakennerahastoista kaudella 2007–2013 Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en)

Hakumenettely

EU-maiden valtuutetut hallintoviranomaiset vastaavat ERI-varojen myöntämisestä ja täytäntöönpanosta kansallisella tasolla.

ERI-rahastojen edunsaajina on julkisia elimiä, yksityissektorin organisaatioita (etenkin pk-yrityksiä), korkeakouluja, kansalaisjärjestöjä ja yhdistyksiä.

Tuenhakemisesta kiinnostuneiden kannattaa

  • tutustua oman maansa hallintoviranomaisten julkaisemiin ehdotuspyyntöihin
  • lähettää hakemus suoraan kyseiselle hallintoviranomaiselle.