Kuidas kasutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde tervishoiu edendamiseks?

Hea tervis on äärmiselt oluline, et tagada ELi elanike heaolu ja tööalane konkurentsivõime, mis on omakorda vajalik majanduskasvu saavutamiseks ning ELi sotsiaalkaitse kõrge taseme säilitamiseks.

EL toetab investeeringuid rahvatervisesse ja tervishoiuteenustesse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2010) kaudu.

Tervishoiuprojektid, millel on õigus saada rahalisi vahendeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest

Komisjon avaldas suunised Valige lingiga seotud tõlked English (en)  liikmesriikidele ja potentsiaalsetele abisaajatele nende tervishoiusektori valdkondade kohta, mida saab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) abil toetada:

  • teadusuuringud ja innovatsioon tervishoius, VKEdele antav abi, e-tervis;
  • tervishoiu edendamine, täisväärtuslik eluperioodi pikendamine, töötervishoid;
  • tervishoiuteenuste kättesaadavus, tervisealase ebavõrdsuse probleemi lahendamine, vaimne tervis;
  • üleminek asutusepõhiselt hoolekandelt kogukonnapõhisele hoolekandele, sealhulgas investeeringud infrastruktuuri ja seadmetesse;
  • tervishoiusüsteemide suutlikkus ja reformid tõhusate ja jätkusuutlike tervishoiuteenuste tagamiseks;
  • tervishoiutöötajad, tervishoiutöötajate haridus ja elukestev õpe;
  • piiriülesed tervishoiuteenused ning koostöö liikmesriikide ja piirkondade vahel.

Kes haldab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde?

Struktuurifonde haldavad ühiselt ELi liikmesriigid ning Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ja tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat.

Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat teeb tihedat koostööd regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadiga seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite terviseinvesteeringuteks kasutamisega.

Euroopa Komisjon kooskõlastab rahastamisvõimalusi ja temaatilisi prioriteete liikmesriikidega, kes seejärel vastutavad investeeringute rakendamise eest riiklikul tasandil.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) rahastamisprioriteedid

Liikmesriikide rahastamisprioriteedid ajavahemikuks 2014–2020 on kindlaks määratud partnerluslepingutes. Kavandatavad meetmed esitatakse seejärel rakenduskavades sektorite ja piirkondade (kui on asjakohane) kaupa.

Investeeringute liigid ja prioriteedid on kokkuvõtvalt esitatud (mittetäielikes) riikide teabelehtedes.

Teave struktuurifondide kasutamise kohta tervishoiu edendamiseks ajavahemikus 2007–2013 Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Kuidas taotleda?

Liikmesriigid vastutavad (selleks volitatud korraldusasutuste kaudu) Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahaliste vahendite eraldamise ja kasutamise eest riiklikul tasandil.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest saavad rahalisi vahendeid avalik-õiguslikud asutused, erasektori organisatsioonid (eelkõige väikeettevõtjad), ülikoolid, valitsusvälised organisatsioonid ja ühendused.

Potentsiaalsed abisaajad peaksid:

  • tutvuma asjaomase riigi korraldusasutuste avaldatud konkursikutsega;
  • saatma taotluse otse asjaomasele korraldusasutusele.