Kuidas kasutada struktuurifonde tervishoiu edendamiseks?

Milliste tervisealaste projektide puhul on võimalik saada ELi toetust?

  • Tervishoiu infrastruktuur – tervishoiusüsteemide ajakohastamine, tervishoiuasutuste ehitamine ja renoveerimine, meditsiiniseadmed ja -tehnoloogia.
  • Investeeringud meetmetesse, mille eesmärk on parem töötervishoid ja -ohutus, tervise edendamine ja haiguste ennetamine, elukestev õpe tööjõu kohanemisvõime parandamiseks, tervishoiutöötajate koolitus ja haridus, institutsiooniline suutlikkus tervishoiu ja pikaajalise hoolduse sektoris, töövõimalused ja sotsiaalne kaasatus tervishoiu ja pikaajalise hoolduse valdkonnas.
  • Muu – tervena vananemine, e-tervis, piiriülene koostöö, tervisealane innovatsioon, infotehnoloogia.

ELi struktuurifondid – osalejad ja prioriteedid

  • Struktuurifonde haldavad ELi liikmesriigid
  • Euroopa Komisjon koordineerib fonde:

            - Euroopa Regionaalarengu Fond (regionaalarengu peadirektoraat)

            - Euroopa Sotsiaalfond (tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraat)

Rahastamisprioriteedid määratletakse:

            - riiklikes strateegilistes raamistikespdf

            - piirkondlikes/riiklikes rakenduskavades

Kas võin saada ELi toetust? Kuidas seda taotleda?

Lisateave ELi struktuurifondide ja tervishoiu kohta

  • Kavandatud vahendid ja rahastamisprioriteedid ELis ajavahemikus 2007–2013:

           - Aruanne struktuurifondide kasutamise kohta tervishoiuvaldkonnaspdf(2 MB)

           - Teabelehed riigiti Valige lingiga seotud tõlked English (en)

  • JASPERS – tehniline abi, et aidata ELi liikmesriikidel teha kindlaks, arendada ja rakendada ulatuslikke infrastruktuuriprojekte.
  • EUREGIO III – suutlikkuse suurendamine, et kujundada, rakendada ja hinnata struktuurifondide investeeringuid tõhusasse tervishoiu infrastruktuuri.