Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία στον τομέα της υγείας;

Ποια είδη σχεδίων στον τομέα της υγείας είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την ΕΕ;

  • Υποδομές υγείας – εκσυγχρονισμός του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, κατασκευή και ανακαίνιση εγκαταστάσεων, ιατρικός εξοπλισμός και τεχνολογία
  • Επενδύσεις σε δραστηριότητες που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, στη διά βίου μάθηση με σκοπό τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού, στην κατάρτιση και την εκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της υγείας, στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας, στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης στον τομέα της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας.
  • Άλλα – γήρανση με καλή υγεία, ηλεκτρονική υγεία, διασυνοριακή συνεργασία, καινοτομίες στον τομέα της υγείας και τεχνολογίες πληροφοριών.

Διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ - συντελεστές και προτεραιότητες

  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ διαχειρίζονται τα διαρθρωτικά ταμεία.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συντονιστικό ρόλο:

            - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΓΔ Περιφερειακής Ανάπτυξης)

            - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΓΔ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων)

            Οι προτεραιότητες των ταμείων καθορίζονται από:

            - Εθνικά στρατηγικά πλαίσια αναφοράςpdf

            - Περιφερειακά/εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα

Μπορώ να λάβω χρηματοδότηση από την ΕΕ; Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Περισσότερα για τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και την υγεία

  • Προγραμματιζόμενοι πόροι και προτεραιότητες χρηματοδότησης στην ΕΕ για την περίοδο 2007-13:

           - Έκθεση σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την προαγωγή της υγείαςpdf(2 MB)

           - Ενημερωτικά φυλλάδια ανά χώρα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

  • JASPERS – τεχνική βοήθεια, ώστε να μπορέσουν οι χώρες μέλη της ΕΕ να επιλέξουν, να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν σχέδια για υποδομές μεγάλης κλίμακας
  • EUREGIO III – ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης επενδύσεων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων με σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικότερων υποδομών υγείας