Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στον τομέα της υγείας;

Η καλή υγεία είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την απασχολησιμότητα του πληθυσμού της ΕΕ, οι οποίες, με τη σειρά τους, έχουν καίρια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας.

Η ΕΕ στηρίζει τις επενδύσεις στη δημόσια υγεία και την υγειονομική περίθαλψη μέσω χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Σχέδια στον τομέα της υγείας, που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έναν οδηγόpdf(2 MB) για τα κράτη μέλη και τους πιθανούς δικαιούχους σχετικά με τα πεδία δράσης που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ 2014-2020 στον τομέα της υγείας:

  • Έρευνα και καινοτομία στον τομέα της υγείας, στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ηλεκτρονική υγεία
  • Προαγωγή της υγείας, ενεργός και υγιής γήρανση, υγεία στον χώρο εργασίας
  • Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ψυχική υγεία
  • Μετάβαση από τη φροντίδα που παρέχεται από ιδρύματα στη φροντίδα που παρέχεται από την κοινότητα, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό
  • Δυνατότητες των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματική και βιώσιμη περίθαλψη
  • Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, εκπαίδευση και διά βίου επιμόρφωση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας
  • Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών

Ποιος διαχειρίζεται τα ΕΔΕΤ;

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση REGIO - Περιφερειακή και Αστική Πολιτική και Γενική Διεύθυνση EMPL - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη) είναι συνδιαχειριστές των διαρθρωτικών ταμείων.

Η Γενική Διεύθυνση SANTE (Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων) συνεργάζεται στενά με τη Γενική Διεύθυνση REGIO και τη Γενική Διεύθυνση EMPL όσον αφορά τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για επενδύσεις στην υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης και τις θεματικές προτεραιότητες με τα κράτη μέλη τα οποία, στη συνέχεια, είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Προτεραιότητες των ΕΔΕΤ για χρηματοδοτήσεις την περίοδο 2014-2020

Οι προτεραιότητες χρηματοδότησης ανά χώρα, για την περίοδο 2014-2020, έχουν καθοριστεί στις σχετικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Οι προγραμματιζόμενες δράσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια με τη μορφή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ανά τομέα και, κατά περίπτωση, ανά περιφέρεια.

Τα είδη των επενδύσεων και οι προτεραιότητες συνοψίζονται σε (ενδεικτικά) ενημερωτικά δελτία ανά χώρα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την υγεία την περίοδο 2007-2013.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση;

Τα κράτη μέλη, μέσω των εξουσιοδοτημένων αρχών διαχείρισης, είναι αρμόδια για τη χορήγηση των πόρων και την υλοποίηση των σχεδίων των ΕΔΕΤ σε εθνικό επίπεδο.

Δικαιούχοι των πόρων αυτών είναι δημόσιοι φορείς, φορείς του ιδιωτικού τομέα (ιδίως μικρές επιχειρήσεις), πανεπιστήμια, ΜΚΟ και ενώσεις.

Οι πιθανοί δικαιούχοι πρέπει:

  • Να παρακολουθούν τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει(-ουν) η(οι) αρχή(-ές) διαχείρισης της χώρας που τους ενδιαφέρει
  • Να στείλουν αίτηση απευθείας στην αρμόδια αρχή διαχείρισης.