Jak využívat evropské strukturální a investiční fondy ve zdravotnictví?

Dobrý zdravotní stav populace je nezbytný, pokud chceme, aby obyvatelé EU žili v blahobytu a aby měli dobré pracovní uplatnění, které je zásadní pro hospodářský růst a udržení vysoké úrovně sociální ochrany.

EU podporuje investice v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče prostřednictvím evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020.

Projekty z oblasti zdraví jsou způsobilé pro financování z evropských strukturálních a investičních fondů

Komise pro členské státy a potenciální příjemce vydala příručku Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)  o oblastech, v nichž je přípustná podpora z evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020):

  • výzkum a inovace v oblasti zdraví, podpora malých a středních podniků, elektronické zdravotnictví (e-health)
  • podpora zdraví, aktivní a zdravé stárnutí, ochrana zdraví na pracovišti
  • přístup ke zdravotní péči, řešení nerovností v oblasti zdraví, duševní zdraví
  • přechod od péče poskytované zdravotnickými zařízeními ke komunitní péči, včetně investic do infrastruktury a vybavení
  • kapacity a reforma systémů zdravotní péče v zájmu efektivní a udržitelné péče
  • pracovní síly ve zdravotnictví, vzdělávání a celoživotní odborná příprava zdravotnických pracovníků
  • přeshraniční zdravotní péče a spolupráce mezi členskými státy a regiony

Kdo spravuje evropské strukturální a investiční fondy?

Strukturální fondy společně spravují členské státy EU a Evropská komise (GŘ REGIO – Regionální a městská politika a GŘ EMPL – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování).

V otázce využívání evropských strukturálních a investičních fondů na investice do zdravotnictví s GŘ REGIO a GŘ EMPL úzce spolupracuje další generální ředitelství Komise, GŘ SANTE (Zdraví a bezpečnost potravin).

Evropská komise koordinuje způsoby financování a tematické priority s členskými státy, které jsou odpovědné za realizaci investic na vnitrostátní úrovni.

Priority financování z evropských strukturálních a investičních fondů v období 2014–2020

Priority jednotlivých zemí pro financování v období 2014–2020 byly vymezeny v dohodách o partnerství. Naplánované akce jsou potom uvedeny k jednotlivým odvětvím a případně k regionům v operačních programech.

Druh investic a priorit je shrnut v (orientačních) informačních přehledech k jednotlivým zemím.

Informace o využití strukturálních fondů v oblasti zdraví v období 2007–13 Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Jak se přihlásit?

Členské státy jsou prostřednictvím určených řídicích orgánů odpovědné za přidělování a provádění evropských strukturálních a investičních fondů na vnitrostátní úrovni.

Mezi příjemce podpory z evropských strukturálních a investičních fondů patří veřejné orgány, organizacemi soukromého sektoru (zejména malé podniky), vysoké školy, nevládní organizace a sdružení.

Potenciální příjemci by měli:

  • nahlédnout do výzev k podávání návrhů, které zveřejnily řídicí orgány příslušné země.
  • zaslat přihlášku přímo dotyčnému řídicímu orgánu.