Как структурните фондове могат да бъдат използвани за здравеопазване?

Какви видове свързани със здравеопазването проекти могат да кандидатстват за финансиране от ЕС?

  • Здравна инфраструктура – модернизиране на здравната система, изграждане и реновиране на обекти, медицинско оборудване и технологии
  • Инвестиции в дейности, целящи по-добро здраве и безопасност на работното място, промоция на здравето и профилактика на заболяванията, учене през целия живот за подобряване на адаптивността на работната сила, обучение и образование на медицински специалисти, институционален капацитет в сектора на здравеопазването и дългосрочните грижи, достъп до заетост и социално приобщаване в сектора на здравеопазването и дългосрочните грижи.
  • Други – остаряване в добро здраве, електронно здравеопазване, трансгранично сътрудничество, иновации в здравеопазването, информационни технологии.

Структурни фондове на ЕС - действащи лица и приоритети

  • Страните членки на ЕС управляват структурните фондове
  • Европейската комисия координира фондовете:

            - Европейски фонд за регионално развитие (ГД „Регионално развитие“)

            - Европейски социален фонд (ГД „Трудова заетост и социални въпроси“)

Приоритетите за финансиране се определят в:

            - Национални стратегически референтни рамкиpdf

            - Регионални/национални оперативни програми

Имам ли право на финансиране от ЕС? Как да кандидатствам?

Още за структурните фондове на ЕС и здравеопазването

  • Планирани ресурси и приоритети за финансиране в ЕС за 2007-13 г.:

           - Доклад за използването на структурните фондове за здравеопазванеpdf(2 MB)

           - Информационни материали за страните Избор на превод за предходната връзка English (en)

  • JASPERS – техническа помощ за страните от ЕС за определяне, разработване и изпълнение на мащабни инфраструктурни проекти
  • EUREGIO III – изграждане на капацитет за планиране, изпълнение и оценяване на инвестиции от структурни фондове за ефективна здравна инфраструктура