Използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране в областта на здравеопазването

Доброто здраве е от съществено значение за гарантиране на благополучието и пригодността за заетост на хората в ЕС. Това е изключително важно за постигане на икономически растеж и поддържане на високото равнище на социална закрила в Съюза.

През периода 2014 — 2020 г. ЕС ще подпомага инвестициите в областта на общественото здравеопазване чрез ЕСИФ.

Какви здравни проекти могат да получат средства от ЕСИФ

Европейската комисия публикува наръчник Избор на превод за предходната връзка English (en) за държавите членки и потенциалите получатели на средства, в който са посочени областите на подкрепа в здравния сектор по ЕСИФ за 2014 — 2020 г.:

  • научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването, подкрепа за МСП, електронно здравеопазване;
  • промоция на здравето, активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве, здраве на работното място;
  • достъп до здравеопазване, справяне със здравните неравенства, психично здраве;
  • преход от институционални грижи към грижи в общността, включително инвестиции в инфраструктура и оборудване;
  • капацитет на здравните системи и реформи за повишаване на тяхната ефективност и устойчивост;
  • работна сила в здравния сектор, образование на здравни специалисти и учене през целия живот;
  • трансгранично здравно обслужване и сътрудничество между държавите членки и регионите.

Кой управлява ЕСИФ?

Структурните фондове се управляват съвместно от държавите от ЕС и Европейската комисия (генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ и генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ).

Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ работи в тясно сътрудничество с ГД „Регионална и селищна политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ по използването на средства от ЕСИФ за инвестиции в областта на здравеопазването.

Европейската комисия координира механизмите за финансиране и тематичните приоритети с държавите от ЕС, които след това отговарят за осъществяването на инвестициите на национално равнище.

Приоритети за финансиране по линия на ЕСИФ през 2014 — 2020 г.

Приоритетите за финансиране по държави за периода 2014 — 2020 г. са определени в споразумения за партньорство. Планираните действия са посочени в оперативни програми по сектори и, когато е уместно, по региони.

Видовете инвестиции и приоритетите са обобщени в неизчерпателни информационни документи по страни.

Вижте как са се използвали структурните фондове за финансиране в областта на здравеопазването през периода 2007 — 2013 г. Избор на превод за предходната връзка English (en)

Как се кандидатства?

Държавите от ЕС, посредством управляващи органи, отговарят за разпределението на средствата от ЕСИФ и изпълнението на програмите на национално равнище.

Сред получателите на средства от ЕСИФ са публични органи, частни организации (особено малки предприятия), университети, НПО и асоциации.

Потенциалните получатели на средства следва да:

  • се запознаят с поканите за представяне на предложения, публикувани от управляващите органи в съответната страна;
  • изпращат предложения до съответния управляващ орган.