Sveikata ir struktūriniai fondai

ES sanglaudos politika ir sveikata

ES sanglaudos politikos tikslas – mažinti ekonominius ir socialinius Europos regionų skirtumus. To siekiama visų pirma pasitelkus Europos struktūrinius ir investicijų fondus (ESI fondus).

Vis labiau pripažįstama sveikatos svarba užtikrinant regionų vystymąsi ir konkurencingumą, todėl investicijos į sveikatos sritį, kuriomis siekiama įvairių tikslų, remiamos ESI fondų lėšomis:

  • Europos regioninės plėtros fondo skiriama lėšų sveikatos priežiūros infrastruktūrai ir įrangai, e. sveikatai, moksliniams tyrimams ir paramai MVĮ;
  • Europos socialinio fondo finansuojama sveikatos srities veikla, susijusi su vyresnių žmonių aktyvumu ir sveikata, sveikatingumo skatinimu ir sveikatos priežiūros skirtumų mažinimu, parama sveikatos priežiūros darbuotojams ir viešojo administravimo gebėjimų stiprinimu.

2014–2020 m. ESI fondų principais užtikrinama, kad nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos lėšas naudotų veiksmingai ir kad finansavimas atitiktų bendrą politikos strategiją.

Kaip galite gauti lėšų investicijoms į sveikatos sritį iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų?

Komisija paskelbė valstybėms narėms ir naudos gavėjams skirtą vadovą , kuriame aptariamos galimos investicijos į sveikatos sritį pagal ESI fondų nuostatas.

Sužinokite daugiau apie 2014–2020 m. sanglaudos politiką ir įvertinkite, ar jūsų projekto idėja atitinka ESI fondų programų jūsų šalyje arba regione prioritetus.

Susipažinkite su išsamesne informacija apie naudojimąsi Europos struktūrinių ir investicijų fondais sveikatos rėmimo tikslais . 

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas visiškai priklauso valstybių narių kompetencijai. Jos priima sprendimus dėl sveikatos sektoriaus investicijų, jas apibrėžia ir įgyvendina. Komisija bendradarbiauja su valstybėmis  narėmis, kad stiprintų jų gebėjimus valdyti struktūrinių fondų lėšas sveikatos srityje ir skatintų keitimąsi veiksmingais sprendimais.