Tervishoid ja struktuurifondid

ELi ühtekuuluvuspoliitika ja tervishoid

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust – peamiselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu.

Tervishoidu on järjest enam tunnustatud piirkondliku arengu ja konkurentsivõime olulise tegurina ning tervishoiule võib eraldada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid erinevate eesmärkide raames tehtavateks investeeringuteks:

  • Euroopa Regionaalarengu Fondi raames rahastatakse järgmisi valdkondi: tervishoiutaristu ja seadmed, e-tervis, teadusuuringud ja toetused VKEdele.
  • Euroopa Sotsiaalfondi raames rahastatakse tervishoiumeetmeid, mis on seotud täisväärtusliku eluperioodi pikendamise, tervise edendamise, tervisealase ebavõrdsuse vähendamise, tervishoiuvaldkonna töötajate toetamise ning avaliku halduse suutlikkuse tõhustamisega.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) põhimõtted tagavad, et vahendeid kasutatakse riiklike ja piirkondlike ametiasutuste poolt tõhusalt ning et see vastab üldisele poliitilisele strateegiale.

Kuidas saada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest vahendeid tervisealaste investeeringute jaoks?

Komisjon on liikmesriikide ja abisaajate jaoks avaldanud juhised  võimalike tervisealaste investeeringute kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest.

Tutvuge põhjalikumalt ühtekuuluvuspoliitikaga (2014–2020) ning tehke kindlaks, kas teie projekt vastabEuroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmide prioriteetidele teie riigis/piirkonnas.

Lugege täiendavalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise kohta tervishoiuvaldkonnas . 

Koostöö liikmesriikidega

Liikmesriikidel on täielik pädevus tervishoiuteenuste osutamisel. Nad otsustavad tervisesektori investeeringute üle, määravad need kindlaks ja rakendavad neid. Komisjon teeb liikmesriikidega koostööd , et tõhustada nende suutlikkust struktuurifondide haldamisel tervishoiuvaldkonnas ning edendada tõhusate lahenduste vahetamist.