Kohezijska politika EU in zdravje

Evropska unija si s kohezijsko politiko prizadeva zmanjšati ekonomske in socialne razlike med evropskimi regijami, za kar namenja predvsem sredstva iz strukturnih skladov EU.

Zdravje prebivalcev postaja pomemben dejavnik regionalnega razvoja in konkurenčnosti, zato lahko zdravstveni projekti zdaj črpajo regionalna kohezijska sredstva:

Evropski sklad za regionalni razvoj5 milijard EUR za naložbe v zdravstveno infrastrukturo (2007–2013);

Evropski socialni sklad – financiranje dejavnosti v zvezi s staranjem prebivalstva, e-zdravjem, spodbujanjem zdravja in izobraževanjem.

Ti zneski so razmeroma nizki, zato jih morajo nacionalni in regionalni organi učinkovito porabiti.