Politika súdržnosti EÚ a otázky zdravia

Cieľom politiky súdržnosti EÚ je znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi regiónmi v Európe, a to najmä prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Zdravie sa stále viac považuje za významné aktívum z hľadiska regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti, a preto sa v rámci rôznych investičných cieľov môžu v tejto oblasti využívať prostriedky z EŠIF:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja – financuje zdravotnícku infraštruktúru a vybavenie, elektronické zdravotníctvo, výskum a podporu MSP,
  • Európsky sociálny fond – finančne podporuje činnosti týkajúce sa aktívneho a zdravého starnutia, podpory zdravia, riešenia nerovností v oblasti zdravia, zdravia pracovníkov a posilňovania kapacít verejnej správy.

Zásady EŠIF na obdobie rokov 2014 – 2020 zabezpečujú, aby vnútroštátne a regionálne orgány využívali finančné prostriedky efektívne a financovanie bolo v súlade s celkovou politickou stratégiou.

Ako získať finančnú podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov na investície v oblasti zdravia?

Komisia uverejnila pre členské štáty a príjemcov príručku Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) o možných investíciách v oblasti zdravia v rámci EŠIF.

Prečítajte si viac informácií o politike súdržnosti na roky 2014 – 2020 a overte si, či sa váš projektový zámer zhoduje s prioritami programov EŠIF vo vašom regióne alebo vašej krajine.

Podrobnejšie informácie o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti zdravia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Spolupráca s členskými štátmi

Členské štáty majú plnú právomoc, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Rozhodujú o investíciách v odvetví zdravotníctva, ich vymedzení a realizácii. Komisia spolupracuje s členskými štátmi Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) s cieľom zvýšiť ich kapacity pri riadení štrukturálnych fondov v oblasti zdravia a podporiť výmenu účinných riešení.