Veselība un struktūrfondi

Sadarbība ar dalībvalstīm

Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts sadarbojas ar dalībvalstīm, lai tās spētu labāk pārvaldīt veselības nozarei atvēlēto finansējumu.

Dalībvalstis pilnībā atbild par veselības aprūpes sniegšanu, un tās pašas pieņem lēmumus par ieguldījumiem veselības nozarē un tos īsteno. Eiropas strukturālo un investīciju fondu  līdzekļu izmantošanu dalībvalstis saskaņo ar Eiropas Komisiju. Pēc tam dalībvalstis ir atbildīgas par ieguldījumu īstenošanu valsts līmenī.

Šeit, norādot tematu "Veselība", var uzzināt, kādiem projektiem veselības jomā tiek izmantoti struktūrfondi konkrētās dalībvalstīs un reģionos.

Dalībvalstu dialogs

Komisija atbalsta dalībvalstu dialogu par to, kā vislabāk ieguldīt veselības aizsardzībā.

Pārdomu procesā par veselības sistēmām (2012–2013) dalībvalstu darba grupa dalījās pieredzē un apzināja kopējus faktorus, kas veicina struktūrfondu lietderīgu izmantošanu veselības jomā.

Grupa izstrādāja palīglīdzekli veselības nozares iestādēm, kuras pārvalda šo fondu līdzekļu izmantošanu vai konsultē šajā jomā.

Minētajā palīglīdzeklī ir aprakstīti politikas principi un sniegti konkrēti ieteikumi, kā efektīvi plānot, pārvaldīt un izvērtēt finansējumu veselības jomā.

Tehniskā palīdzība

Pēc šī dialoga Veselības aizsardzības programmas ietvaros tika rīkota akcija “Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu efektīva izmantošana ieguldījumiem veselības jomā”.

Akcijas laikā (2014–2015) ir savākta informācija par to, kādu finansējumu dalībvalstis plāno 2014.–2020. gadā ieguldīt veselības jomā no ESI fondiem, un ir rūpīgi izstrādāts veselības iestādēm domāts veiksmīgu ieguldījumu ceļvedis.

  • ESI fondu izmantojuma pārskatā sniegta veselības aprūpes finansējuma analīze ES 28 dalībvalstīs un atsevišķi valstu profili.
  • Ceļvedī sniegti padomi, kā efektīvi izplānot un īstenot investīcijas veselības jomā.
  • Tehniskā un organizatoriskā palīglīdzeklī ir iztirzāti 2014.–2020. gadā pieejamie ESI fondu instrumenti un mehānismi, ieguldījuma novērtēšana, uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, indikatori un jaunas veselības aprūpes koncepcijas un modeļi.

Notika 12 valstu semināri un divi makroreģionāli semināri, kuros dalībvalstis diskutēja par kopējas intereses jautājumiem, kas skar ESI fondus un veselību.

Akciju rīkoja "EY Prague", un to vadīja Komisija saskaņā ar līgumu, kura darbību pārvaldīja Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA).