Sveikata ir struktūriniai fondai

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis

Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas (SANTE) bendradarbiauja su valstybėmis narėmis siekdamas didinti jų sveikatos sektoriaus lėšų valdymo pajėgumus.

Valstybės narės turi visišką kompetenciją sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje. Jos priima sprendimus dėl sveikatos sektoriaus investicijų ir juos vykdo. Finansavimo iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų)  mastą ir tvarką valstybės narės koordinuoja su Europos Komisija. Šiuo atveju valstybės narės yra atsakingos už investicijų panaudojimą nacionaliniu lygmeniu.

Raskite projektų, kuriems įgyvendinti naudojamos sveikatai skirtos struktūrinių fondų lėšos, pavyzdžių. Paieška atliekama pagal valstybes nares ir regionus (pasirinkite temą „Sveikata“).

Valstybių narių dialogas

Komisija remia valstybių narių dialogą, kaip geriausia investuoti į sveikatą.

Vykstant sveikatos priežiūros sistemų svarstymo procesui (2012–2013 m.), valstybių narių darbo grupėje dalytasi patirtimi ir apibrėžti bendri sėkmę lemiantys veiksniai, kad investuojant į sveikatos sektorių būtų veiksmingai naudojami struktūriniai fondai.

Grupė parengė sveikatos institucijoms, valdančioms šiuos fondus arba patariančioms dėl jų panaudojimo, skirtą priemonių rinkinį.

Šį priemonių rinkinį sudaro politikos principai ir konkrečios rekomendacijos, kaip veiksmingai planuoti, rengti, valdyti ir vertinti sveikatos srities finansavimą.

Techninė pagalba

Pirmiau minėto dialogo tęsiniu tapo veiksmas „Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) faktinis naudojimas investicijoms į sveikatos sektorių“, vykdomas pagal Sveikatos programą.

Vykdant šį veiksmą (2014–2015 m.) nustatyta, kiek lėšų sveikatos sektoriui iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų 2014–2020 m. ketina skirti valstybės narės, ir parengtos išsamios sveikatos institucijoms skirtos sėkmingo investavimo gairės.

Surengta dvylika nacionalinių seminarų ir du didelių regionų seminarai, per kuriuos valstybės narės turėjo galimybę aptarti bendros svarbos klausimus, susijusius su ESI fondais ir sveikata.

Veiksmą įgyvendino Prahos „Ernst & Young“ padalinys, vadovavo Komisija, tai daryta pagal Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomosios įstaigos (CHAFEA) administruojamą sutartį.