Υγεία και διαρθρωτικά ταμεία

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Συνεργασία με τα κράτη μέλη

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζεται με τα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητές τους για διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της υγείας.

Τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη αρμοδιότητα για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και αποφασίζουν, καθορίζουν και υλοποιούν τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) , τα κράτη μέλη συντονίζουν το πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτήσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη μέλη έχουν στη συνέχεια την ευθύνη για την υλοποίηση των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Βρείτε παραδείγματα έργων για την υγεία που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ανά κράτος μέλος και περιφέρεια (επιλέξτε το θεματικό πεδίο «υγεία»).

Διάλογος με τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τον διάλογο μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να επενδύσουν στην υγεία.

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας προβληματισμού για τα συστήματα υγείας (2012-2013), συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των κρατών μελών οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες και καθόρισαν τους κοινούς «παράγοντες επιτυχίας για αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την υγεία».

Η ομάδα αυτή έφτιαξε μια εργαλειοθήκη η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από τις υγειονομικές αρχές που διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά ή παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίησή τους.

Η εν λόγω εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τις αρχές πολιτικής καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων στον τομέα της υγείας.

Τεχνική υποστήριξη

Η δράση «Αποτελεσματική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για επενδύσεις στον τομέα της υγείας», η οποία αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Υγεία, μερίμνησε για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προαναφερθέντος διαλόγου.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, καταγράφηκε η χρηματοδότηση που παρείχαν τα παραπάνω ταμεία την περίοδο 2014-2020 στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κρατών μελών. Παρασχέθηκε επίσης λεπτομερής καθοδήγηση στις υγειονομικές αρχές για επιτυχείς επενδύσεις.

  • Η έκθεση «Mapping on the use of ESIF in health» αναλύει τη χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ με ξεχωριστές αναφορές για κάθε χώρα.
  • Ένας οδηγός παρέχει συμβουλές για αποτελεσματική προσέγγιση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των επενδύσεων στην υγεία.
  • Η τεχνική και διοικητική εργαλειοθήκη καλύπτει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς των ΕΔΕΤ για την περίοδο 2014-2020, την αξιολόγηση των επενδύσεων, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, τους δείκτες και τις νέες έννοιες και μοντέλα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Διοργανώθηκαν δώδεκα εθνικές και δύο μακροπεριφερειακές ημερίδες εργασίας, οι οποίες έδωσαν έναυσμα για συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα ΕΔΕΤ και τον κλάδο της υγείας.

Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε από την EY Πράγας, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει σύμβασης που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA).