Здравеопазване и структурни фондове

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Сътрудничество с държавите от ЕС

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ работи със страните членки за повишаване на техния капацитет за управление на средства в сектора на здравеопазването.

Страните от ЕС разполагат с пълни правомощия относно предоставянето на здравно обслужване. Те определят и извършват инвестиции в здравния сектор. По отношение на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)  страните членки координират мащабите и условията на финансиране с Европейската комисия. След това страните носят отговорност за инвестициите на национално равнище.

Вижте примери за проекти, при които се използват структурни фондове за здравеопазване, по страни членки и по региони (изберете тема „Здравеопазване“).

Диалог между страните от ЕС

Комисията подкрепя диалога между страните членки за това как най-добре да се инвестира в здравеопазването.

В рамките на процес на размисъл относно здравните системи (2012 – 2013 г.) работна група, съставена от представители на страните от ЕС, обмени опит и определи общи „фактори за успех за ефективното използване на структурните фондове за здравеопазване“.

Групата изготви набор от инструменти, предназначен за здравните органи, управляващи или предоставящи съвети относно използването на тези фондове.

Наборът от инструменти представлява политически принципи и конкретни препоръки за ефективно планиране, проектиране, управление и оценяване на финансирането в здравеопазването.

Техническа подкрепа

Действието Ефективно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за инвестиции в здравеопазването в рамките на здравната програма е резултат от гореспоменатия диалог.

В рамките на действието (2014 – 2015 г.) бе извършен преглед на финансирането по ЕСИФ за здравеопазване, планирано от страните членки за 2014 – 2020 г., и бяха предоставени подробни насоки на здравните власти за успешни инвестиции:

Бяха проведени дванадесет национални семинара и два макрорегионални семинара, които дадоха възможност за дискусия между страните членки относно аспекти от общ интерес във връзка с ЕСИФ и здравеопазването.

Действието бе изпълнено от EY Прага и ръководено от Комисията по силата на договор, управляван от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA).