Spolupráca s členskými štátmi

GR Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (SANTE) spolupracuje s členskými štátmi na zvýšení ich kapacít v oblasti riadenia finančných zdrojov v zdravotníctve.

Členské štáty majú plnú právomoc, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a rozhodujú o investíciách v odvetví zdravotníctva, ich vymedzení a realizácii. Pokiaľ ide o európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , členské štáty koordinujú rozsah a charakter financovania s Európskou komisiou. Členské štáty sú následne zodpovedné za realizáciu investícií na vnútroštátnej úrovni.

Príklady projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v oblasti zdravia podľa členských štátov a regiónov (zvoľte si tému Zdravie)

Dialóg členských štátov

Komisia podporuje dialóg členských štátov o tom, ako čo najlepšie investovať v oblasti zdravia.

V rámci procesu reflexie o systémoch zdravotnej starostlivosti (2012 – 2013) si pracovná skupina členských štátov vymieňala skúsenosti a vymedzila spoločné faktory úspechu pri efektívnom využívaní štrukturálnych fondov v oblasti zdravia.

Skupina vypracovala nástroj určený zdravotníckym orgánom, ktoré riadia vykonávanie týchto fondov alebo v tejto súvislosti poskytujú poradenstvo.

Nástroj uvádza zásady politiky a konkrétne odporúčania na účinné plánovanie, vytváranie, riadenie a hodnotenie financovania v oblasti zdravia.

Technická podpora

Akcia efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na investície v oblasti zdravia v rámci programu v oblasti zdravia nadviazala na tento dialóg.

Akcia (2014 – 2015) zmapovala, akú pomoc v oblasti zdravia v rámci EŠIF členské štáty plánujú na roky 2014 – 2020 a poskytla zdravotníckym orgánom podrobné usmernenie o úspešnom investovaní.

V prvom rade bola vypracovaná príručka, ako efektívne pristupovať k plánovaniu a realizácii investícií v oblasti zdravia, ako aj súbor technických a riadiacich nástrojov, v ktorom sú okrem iného zahrnuté nástroje a mechanizmy EŠIF na roky 2014 – 2020, hodnotenie investícií, výzvy na predkladanie návrhov, ukazovatele a nové koncepty a modely v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Konalo sa 12 vnútroštátnych seminárov a dva makroregionálne semináre, ktoré umožnili diskusiu medzi členskými štátmi o aspektoch spoločného záujmu v oblasti EŠIF a zdravia.

Akciu realizovala pražská pobočka spoločnosti Ernst & Young a riadila Komisia v rámci zmluvy s Výkonnou agentúrou pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA).