Spolupráca s členskými štátmi

GR Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (SANTE) spolupracuje s členskými štátmi na zvýšení ich kapacít v oblasti riadenia finančných zdrojov v zdravotníctve.

Členské štáty majú plnú právomoc, pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a rozhodujú o investíciách v odvetví zdravotníctva, ich vymedzení a realizácii. Pokiaľ ide o európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , členské štáty koordinujú rozsah a charakter financovania s Európskou komisiou. Členské štáty sú následne zodpovedné za realizáciu investícií na vnútroštátnej úrovni.

Príklady projektov financovaných zo štrukturálnych fondov v oblasti zdravia podľa členských štátov a regiónov (zvoľte si tému Zdravie)

Dialóg členských štátov

Komisia podporuje dialóg členských štátov o tom, ako čo najlepšie investovať v oblasti zdravia.

V rámci procesu reflexie o systémoch zdravotnej starostlivosti (2012 – 2013) si pracovná skupina členských štátov vymieňala skúsenosti a vymedzila spoločné faktory úspechu pri efektívnom využívaní štrukturálnych fondov v oblasti zdravia.

Skupina vypracovala nástroj určený zdravotníckym orgánom, ktoré riadia vykonávanie týchto fondov alebo v tejto súvislosti poskytujú poradenstvo.

Nástroj uvádza zásady politiky a konkrétne odporúčania na účinné plánovanie, vytváranie, riadenie a hodnotenie financovania v oblasti zdravia.

Technická podpora

Akcia Efektívne využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na investície v oblasti zdravia v rámci programu v oblasti zdravia nadviazala na tento dialóg.

Účelom akcie (2014 – 2015) bolo zmapovať využívanie prostriedkov z EŠIF (2014 – 2020), tak ako ho naplánovali členské štáty, a poskytnúť príslušným orgánom podrobné usmernenia o úspešnom investovaní:

  • Mapovanie využívania EŠIF v oblasti zdravia obsahuje analýzu financovania v 28 členských štátoch a prehľady o jednotlivých krajinách.
  • Usmernenia obsahujú informácie o efektívnom prístupe k plánovaniu a realizácii investícií v oblasti zdravia.
  • Súbor technických a riadiacich nástrojov zahŕňa nástroje a mechanizmy EŠIF (2014 – 2020), hodnotenie investičných projektov, výzvy na predkladanie návrhov, indikátory, ako aj nové koncepty a modely zdravotnej starostlivosti.

Konalo sa 12 národných seminárov a dva makroregionálne semináre, ktoré umožnili diskusiu medzi členskými štátmi o aspektoch spoločného záujmu v oblasti EŠIF a zdravia.

Akciu realizovala pražská pobočka spoločnosti Ernst & Young a riadila Komisia v rámci zmluvy s Výkonnou agentúrou pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA).