Spolupráca medzi EÚ a regiónmi v oblasti zdravia

V stratégii EÚ v oblasti zdravia na roky 2008 – 13 Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) sa uvádza, že regióny sú dôležitými partnermi, ktorí môžu pomôcť pri šírení informácií o cieľoch stratégie a ich implementácii a prispieť k celkovej politike v oblasti verejného zdravia. Na regionálnej úrovni existuje mnoho príkladov osvedčených postupov.

Pokiaľ ide o iniciatívy v oblasti politiky zdravia, generálne riaditeľstvo pre zdravie úzko spolupracuje s regionálnymi predstaviteľmi prostredníctvom technickej platformy pre zdravie, ktorú prevádzkuje Výbor regiónov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Európske regionálne zdravotné siete slúžia na zlepšenie spolupráce medzi samotnými regiónmi a na využitie ich potenciálu v procese tvorby a uplatňovania politiky EÚ v oblasti zdravia.