Koostöö liikmesriikidega

Komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat (SANTE) teeb liikmesriikidega koostööd, et suurendada nende rahaliste vahendite haldamise suutlikkust tervishoiusektoris.

Liikmesriikidel on täielik pädevus tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas ja nemad otsustavad tervishoiuvaldkonna investeeringute üle, määravad need kindlaks ja rakendavad neid. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide Valige lingiga seotud tõlked български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) puhul kooskõlastavad liikmesriigid rahastamise ulatust ning viise Euroopa Komisjoniga. Seejärel on liikmesriigid vastutavad investeeringute rakendamise eest riiklikul tasandil.

Leidke näiteid struktuurifondide kasutamise kohta tervishoiusektoris liikmesriikide ja piirkondade kaupa (valige teema „tervis”).

Liikmesriikide dialoog

Komisjon toetab liikmesriikide dialoogi teemal, kuidas kõige tõhusamalt tervishoidu investeerida.

Tervishoiusüsteeme käsitleva aruteluprotsessi (2012–2013) raames vahetas liikmesriikide töörühm kogemusi ja määras kindlaks ühised edutegurid struktuurifondide tõhusaks kasutamiseks tervishoiuvaldkonnas.

Töörühm töötas välja suunised tervishoiuasutustele, kes haldavad asjaomaseid fonde või annavad nende rakendamise kohta nõu.

Suunised hõlmavad poliitilisi põhimõtteid ning konkreetseid soovitusi tervishoiuvaldkonna tõhusaks planeerimiseks, kavandamiseks, juhtimiseks ja hindamiseks.

Tehniline tugi

Terviseprogrammi raames töötati eespool nimetatud dialoogi järelmeetmena välja „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhus kasutamine tervishoiuinvesteeringuteks”.

Meetmes (2014–2015) esitatakse liikmesriikide kavandatavad toetused tervishoiuvaldkonnale Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) raames ning antakse tervishoiuasutustele juhiseid edukaks investeerimiseks.

Eelkõige on selle raames töötatud välja juhised selle kohta, kuidas läheneda tõhusalt investeeringute kavandamisele tervishoiuvaldkonnas, samuti ka tehnilised ja haldussuunised, mis hõlmavad muu hulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (2014–2020) vahendeid ning mehhanisme, investeeringute hindamist, konkursikutseid, indikaatoreid ja uusi tervishoiuvaldkonna põhimõtteid ning mudeleid.

Korraldatud on kaksteist riiklikku seminari ja kaks makropiirkondlikku seminari, mille raames liikmesriigid said arutada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning tervishoiuvaldkonnaga seotud ühist huvi pakkuvate teemade üle.

Meedet rakendas EY Prague ning seda juhtis komisjon Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti hallatava lepingu alusel.