Συνεργασία της ΕΕ με τις περιφέρειες στον τομέα της υγείας

Στη στρατηγική που ακολουθεί η ΕΕ για την υγεία την περίοδο 2008-13 Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) οι περιφέρειες αναγνωρίζονται ως σημαντικοί εταίροι που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά τόσο στην προώθηση και την υλοποίηση των προς επίτευξη στόχων όσο και στη χάραξη πολιτικών. Πολλά είναι τα παραδείγματα ορθής πρακτικής σε περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω της Τεχνικής Πλατφόρμας της Επιτροπής των Περιφερειών για την Υγεία, η Γενική Διεύθυνση Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζεται στενά με εκπροσώπους περιφερειών για πρωτοβουλίες στον τομέα της υγείας.

Χάρη στα ευρωπαϊκά περιφερειακά δίκτυα υγείας, ενισχύεται η συνεργασία των περιφερειών, ώστε να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη χάραξη της πολιτικής υγείας της ΕΕ.