Συνεργασία με τα κράτη μέλη

Η Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζεται με τα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχύσει τις ικανότητές τους για διαχείριση των κονδυλίων στον τομέα της υγείας.

Τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη αρμοδιότητα για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και αποφασίζουν, καθορίζουν και υλοποιούν τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , τα κράτη μέλη συντονίζουν το πεδίο εφαρμογής και τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτήσεων από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη μέλη έχουν στη συνέχεια την ευθύνη για την υλοποίηση των επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Βρείτε παραδείγματα έργων για την υγεία που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία ανά κράτος μέλος και περιφέρεια (επιλέξτε το θεματικό πεδίο «υγεία»).

Διάλογος με τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τον διάλογο μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να επενδύσουν στην υγεία.

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας προβληματισμού για τα συστήματα υγείας (2012-2013), συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας από εκπροσώπους των κρατών μελών οι οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες και καθόρισαν τους κοινούς «παράγοντες επιτυχίας για αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την υγεία».

Η ομάδα αυτή έφτιαξε μια εργαλειοθήκη η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται από τις υγειονομικές αρχές που διαχειρίζονται τα κονδύλια αυτά ή παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίησή τους.

Η εν λόγω εργαλειοθήκη περιλαμβάνει τις αρχές πολιτικής καθώς και συγκεκριμένες συστάσεις για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση των χρηματοδοτήσεων στον τομέα της υγείας.

Τεχνική υποστήριξη

Η δράση «Αποτελεσματική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για επενδύσεις στον τομέα της υγείας», η οποία αποτελεί μέρος του Προγράμματος για την Υγεία, μερίμνησε για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προαναφερθέντος διαλόγου.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, σχεδιάστηκε η στήριξη που παρείχαν τα παραπάνω ταμεία την περίοδο 2014-2020 στον τομέα της υγείας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των κρατών μελών. Παρασχέθηκε επίσης λεπτομερής καθοδήγηση στις υγειονομικές αρχές για επιτυχείς επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, εκπονήθηκε ένας οδηγός για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της υγείας, καθώς και μια εργαλειοθήκη για τεχνικά και διοικητικά θέματα, η οποία μεταξύ άλλων καλύπτει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς των ταμείων για την περίοδο 2014-2020, τον τρόπο αξιολόγησης των επενδύσεων, τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, διάφορους δείκτες καθώς και νέες έννοιες και μοντέλα.

Διοργανώθηκαν δώδεκα εθνικές και δύο μακροπεριφερειακές ημερίδες εργασίας, οι οποίες έδωσαν έναυσμα για συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τα ΕΔΕΤ και τον κλάδο της υγείας.

Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε από την EY Πράγας, υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει σύμβασης που διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA).