Сътрудничество с държавите членки

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (SANTE) работи със страните членки за повишаване на техния капацитет в сферата на управлението на средства в сектора на здравеопазването.

Страните членки разполагат с пълни правомощия относно предоставянето на здравно обслужване. Те определят и извършват инвестиции в здравния сектор. По отношение на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) страните членки координират мащабите и условията на финансиране с Европейската комисия. След това страните членки носят отговорност за инвестициите на национално равнище.

Вижте примери за проекти, по които се използват структурни фондове за здравеопазване по страни членки и по региони (изберете тема „Здравеопазване“).

Диалог между страните членки

Комисията подкрепя диалога между страните членки за това как най-добре да се инвестира в здравеопазването.

В рамките на процес на размисъл относно здравните системи (2012-2013 г.) работна група, съставена от представители на страните членки, обмени опит и определи общи „фактори за успеха в ефективното използване на структурните фондове за здравеопазване“.

Групата изготви набор от инструменти, предназначени за здравните органи, управляващи или предоставящи съвети относно използването на тези фондове.

Наборът от инструменти представлява политически принципи и конкретни препоръки за ефективно планиране, проектиране, управление и оценяване на финансирането в здравеопазването.

Техническа подкрепа

Действието „Ефективно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за инвестиции в здравеопазването“ в рамките на здравната програма е резултат от гореспоменатия диалог.

С действието (2014—2015 г.) се набелязва помощта по ЕСИФ за здравеопазването, планирана от страните членки за 2014—2020 г., и се предоставят подробни насоки на здравните власти за успешни инвестиции.

По-специално е предоставен наръчник за ефективен подход към планирането и извършването на инвестиции в здравеопазването заедно с набор от технически и управленски инструменти, който обхваща и инструментите и механизмите по ЕСИФ за 2014—2020 г., оценка на инвестициите, покани за представяне на предложения, показатели и нови концепции и модели за здравеопазване.

Бяха проведени дванадесет национални семинара и два макрорегионални семинара, които дадоха възможност за дискусия между страните членки относно аспектите от общ интерес във връзка с ЕСИФ и здравеопазването.

Действието бе изпълнено от EY (Ernst & Young) Прага и ръководено от Комисията по силата на договор, управляван от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA).