Сътрудничество в областта на здравеопазването между ЕС и регионите

В здравната стратегия на ЕС за 2008-13 г. Избор на превод за предходната връзка English (en) регионите се разглеждат като важни партньори, които могат да помогнат за оповестяване и изпълнение на целите, както и да дадат ценни мнения за политиката. Има много примери за добри практики на регионално ниво.

ГД „Здравеопазване и потребители“ на Комисията работи в тясно сътрудничество с регионалните представители по инициативите в областта на здравната политика чрез Техническата платформа за здравеопазване на Комитета на регионите Избор на превод за предходната връзка English (en) на ЕС.

Европейските регионални здравни мрежи засилват сътрудничеството между самите региони и участието им в процеса на създаване на политиката на ЕС в областта на здравеопазването.