Здраве във всички политики

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Тъй като здравето се определя до голяма степен от фактори извън сферата на здравеопазването, ефективната здравна политика трябва да включва всички свързани с него области на политиката и по-конкретно:

  • социална и регионална политика
  • данъчно облагане
  • околна среда
  • образование
  • научни изследвания.

Съгласно договора за ЕС всички политики на Съюза трябва да следват този подход, наречен „Здраве във всички политики“. За да е напълно ефективен обаче, подходът трябва да бъде възприет и в националните, регионалните и местните политики.

Здраве в инициативите на ЕС

Изключително важната роля на здравето е широко призната и то е съществен елемент на повечето основни стратегически инициативи на ЕС , като например стратегиите за растеж и работни места и за устойчиво развитие.

Координация между областите на политиката

Само чрез здравната политика не може да се повлияе в достатъчна степен върху определящите здравето фактори – необходими са координирани действия, съвместни стратегии и инициативи  с други свързани със здравето политики, за да се гарантира, че подходът към разрешаването на проблемите в тази област е адекватен.

Въздействие на политиките и действията на ЕС

Повечето инициативи на Комисията трябва да са съобразени с официалните насоки за оценка на въздействието, съгласно които при изготвянето на нови политики е необходимо да се вземе предвид и потенциалното въздействие върху здравето или здравните системи .

Агенции на ЕС

Агенциите на ЕС  изпълняват специфични технически, научни или управленски задачи. Те са самостоятелни юридически лица и за тях важат разпоредбите на европейското право, но са различни от институциите на ЕС (Съвет, Парламент, Комисия и т.н.).