Здраве във всички политики

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Въздействие

Повечето инициативи на Комисията трябва да се съобразени с официалните насоки за оценка на въздействието, които се отнасят и до въздействието върху здравето. Съгласно тези насоки съответните отдели на Комисията трябва да участват пряко в планирането на инициативи. Освен това в тях са посочени допълнителни техники за интегриране на въпросите от областта на здравето в останалите политики.

Комисията работи и с външни държавни и научни експерти, за да подобри своето разбиране за това как действията на ЕС се отразяват на здравето и здравните системи. От основен интерес е как тези въздействия могат да бъдат определени и измерени и как да бъдат взети предвид.

Насоки за оценка на въздействието

Здравето е включено в насоките на Комисията за оценка на въздействието, които са допълнени от методологии за оценка на въздействието върху здравето, разработени по линия на програмата за обществено здравеопазване. В насоките се разглеждат три основни типа въздействия – здравето специално се споменава във връзка със социалните въздействия и въздействията върху околната среда. 

Оценка на въздействието върху здравето (ОВЗ)

От 2001 г. до 2004 г. Комисията финансира проект за извършване на задълбочен анализ на ОВЗ. 

Основният резултат е ръководство за ОВЗ, което предлага подробна информация за конкретни въздействия върху здравето и за методи и процедури за оценка.

Оценка на въздействието върху здравните системи (ОВЗС)

През 2007 г. съставена от представители на държавите-членки работна група по оценка на въздействието върху здравето и здравните системи разработи методология за ОВЗС и онлайн инструмент на ЕС за оценка на въздействието върху здравните системи , който може да се използва при изготвянето на всички политики на ЕС.

Други проекти на ЕС за оценка на въздействието върху здравето

Насоки за оценка на социалните въздействия

Насоките за оценка на социалните въздействия са допълнителен инструмент за политиците, който включва подробни съвети за оценка на въздействията на политиките на ЕС върху здравето.