Zdravje v vseh politikah

Zdravje v pobudah EU

Mnoge politike in ukrepi vplivajo na zdravje in zdravstvene sisteme v Evropi. Zdravje mora zato postati sestavni del vseh politik, zlasti okoljske, socialne in gospodarske.

Zdravstvena strategija EU 2008-2013

„Zdravje v vseh politikah“ je vodilno načelo Zdravstvene strategije EU . Z njim postajajo zdravstvena vprašanja sestavni del vseh politik (na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni), ki bodo morale upoštevati tudi ocene in orodja za vrednotenje.

Prenovljena socialna agenda

Prenovljena socialna agenda je širša pobuda, ki priznava pomen zdravja za državljane EU v 21. stoletju. Poudarja tudi pomen usklajenosti vseh pomembnih področij politike za zdravo življenje in daljšo življenjsko dobo.

„Zdravje je bogastvo“ – zdravje in gospodarstvo

  • V svoji gospodarski strategiji EU upošteva tudi izziv, ki ga za socialne sisteme in trajnostno rast predstavlja staranje prebivalstva Evrope.
  • Strategija trajnostnega razvoja poudarja pomen zdravja za trajnostni razvoj Evrope. Njeni glavni cilji so: spodbujanje zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in zaščita pred nevarnostmi za zdravje.

Kohezijska politika

  • V obdobju 2007–2013 je več kot 5 milijard EUR namenjenih naložbam v zdravstvene projekte , zlasti za izboljšanje zdravstvene infrastrukture in storitev ter izobraževanje zdravstvenih delavcev po vsej EU.
  • Cilj je zagotoviti učinkovito uporabo sredstev na nacionalni in regionalni ravni. Komisija zato ponuja pomoč pri opredelitvi in upravljanju naložb v zdravstvene projekte, ki so v skladu s cilji EU.

Program zdravja in agencije EU

  • Program zdravja EU ima v obdobju 2008–2013 na voljo več kot 300 milijonov EUR za zdravstvene projekte. Ponuja številne možnosti financiranja in je že zagotovil sredstva za več projektov v skladu z načelom „Zdravje v vseh politikah EU“.
  • Številne agencije EU na področju zdravja  podpirajo povezane politike EU. Nekatere podpirajo pobude tudi na drugih področjih in tako prispevajo k vključevanju zdravja v vse politike.