Veselība visās politikas jomās

Veselība aizsardzība ES iniciatīvās

Daudzas politikas jomas un pasākumi ietekmē veselību un veselības aizsardzības sistēmas Eiropā. Tālab plaša politiska pieeja ir vajadzīga, lai garantētu, ka veselības aizsardzības apsvērumus ņem vērā attiecīgajās politikas jomās, tostarp vides, sociālajā un ekonomikas politikā.

ES veselības aizsardzības stratēģija 2008.-2013. gadam

Veselības aizsardzība visās politikas jomās ir viens no galvenajiem ES veselības aizsardzības stratēģijas principiem. Mērķis ir panākt, ka visās ES, dalībvalstu un reģionu politikas jomās ņem vērā veselības aizsardzības apsvērumus, kā arī veic ietekmes novērtējumus un izmanto citus novērtēšanas rīkus.

Atjaunotā sociālā programma

Atjaunotā sociālā programma ir vērienīga iniciatīva, ar kuru apliecina, ka veselības aizsardzība ir svarīga ES iedzīvotāju labklājībai 21. gadsimtā. Saistībā ar ilgāka un veselīgāka mūža mērķi šajā iniciatīvā uzsvērts arī tas, cik nozīmīga ir saskaņota rīcība visās attiecīgajās politikas jomās.

“Veselība ir bagātība” — veselības aizsardzības un ekonomikas politika

  • ES ekonomikas stratēģijā veselības aizsardzības jautājums, sabiedrībai novecojot, ņemts vērā saistībā ar labklājības sistēmām un ES izvirzīto ilgtspēgījas attīstības mērķi.
  • Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā uzsvērts, cik veselības aizsardzība ir svarīga ilgtspējīgai attīstībai Eiropā. Tās galvenie mērķi ir veselības aizsardzības sekmēšana, veselības aizsardzībā pastāvošās nevienlīdzības mazināšana, aizsardzība pret veselības apdraudējumiem.

Kohēzijas politika

  • Vairāk nekā 5 miljardi eiro atvēlēti ieguldījumiem veselības aizsardzības projektos  2007-2013. gadā. Galvenie mērķi ir veselības aizsardzības infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošana un speciālistu apmācīšana visā ES.
  • Komisijas uzdevums ir nodrošināt, ka šos līdzekļus valstu un reģionu iestādes izmanto, cik vien iespējams efektīvi. Tālab tā palīdz izraudzīt un pārvaldīt ieguldījumus ES mērķiem atbilstīgos veselības aizsardzības projektos.

Veselības aizsardzības programma un ES aģentūras

  • ES Veselības aizsardzības programmas budžets ir 300 miljoni eiro, kas 2008.-2013. gadā izmantojams veselības aizsardzības projektiem. Tas sniedz dažādu prioritāšu finansēšanas iespējas. No šīs programmas finansējums ir jau piešķirts vairākiem projektiem, kas saistīti ar ietekmes uz veselību novērtēšanu.
  • Ir vairākas veselības aizsardzības ES aģentūras , kuras sekmē ES politiku attiecīgajās jomās. Dažas no tām atbalsta ārpus veselības aizsardzības jomas īstenotas iniciatīvas un tā sekmē principa “veselības aizsardzība visās politikas jomās” ievērošanu.