Η διάσταση της υγείας σε όλες τις πολιτικές

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία στις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ

Πολλές πολιτικές και δράσεις επηρεάζουν την υγεία και τα συστήματα υγείας σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς απαιτείται η εφαρμογή μιας ευρύτερης πολιτικής, ώστε η υγεία να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα όλων των σχετικών τομέων πολιτικής, όπως ο περιβαλλοντικός, ο κοινωνικός και ο οικονομικός.

Στρατηγική της ΕΕ για την υγεία (2008-13)

"Η υγεία σε όλες τις πολιτικές" είναι μία από τις βασικές αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία . Πρόθεση είναι να αποτελούν τα θέματα υγείας αναπόσπαστο τμήμα όλων της πολιτικών της ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μεθόδων εκτίμησης του αντικτύπου και εργαλείων αξιολόγησης.

Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα είναι μια ευρεία πρωτοβουλία που αναγνωρίζει την υγεία ως βασικό παράγοντα της ευημερίας των Ευρωπαίων τον 21ο αιώνα. Τονίζει επίσης τη σημασία του συντονισμού όλων των σχετικών τομέων πολιτικής με στόχο τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με καλύτερη υγεία.

"Η υγεία είναι πλούτος": υγεία και οικονομική πολιτική

  • Δεδομένης της δημογραφικής γήρανσης, η οικονομική στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της υγείας για τα ευρωπαϊκά συστήματα πρόνοιας και γενικότερα για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην ΕΕ.
  • Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης τονίζει τη σημασία της υγείας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι η προαγωγή της υγείας, η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και η προστασία έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία.

Πολιτική συνοχής

  • Το 2007-2013 πάνω από 5 δισ. ευρώ διατίθενται για επενδύσεις στον τομέα της υγείας , ειδικότερα για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας και την επιμόρφωση των εργαζομένων στον τομέα αυτό σε όλη την ΕΕ.
  • Στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διάθεση κονδυλίων από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, παρέχοντας βοήθεια για τον καθορισμό και τη διαχείριση επενδύσεων σε έργα υγείας που συνάδουν με τους στόχους της ΕΕ.

Πρόγραμμα για την υγεία και οργανισμοί της ΕΕ

  • Το 2008-13 το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία διαθέτει περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για έργα στον τομέα της υγείας. Χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα τομέων προτεραιότητας, καθώς και έργα που σχετίζονται με την πρωτοβουλία "Η υγεία σε όλες τις πολιτικές".
  • Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί της ΕΕ στον τομέα της υγείας  που στηρίζουν σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς στηρίζουν πρωτοβουλίες εκτός του τομέα της υγείας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας "Η υγεία σε όλες τις πολιτικές".