Здраве във всички политики

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Здраве в инициативите на ЕС

Много политики и действия оказват въздействие върху здравето и здравните системи в Европа. Затова е необходим широк подход, чрез който да се гарантира, че здравето е неразделна част от всички свързани с него политики, включително политиката в областта на околната среда и социалната и икономическата политика.

Здравна стратегия на ЕС за 2008 – 2013 г.

„Здраве във всички политики“ е един от основните принципи на здравната стратегия на ЕС . Целта е свързаните със здравето въпроси да са неразделна част от всички политики на европейско, национално и регионално равнище, включително при извършването на оценки на въздействието и използването на инструменти за оценка.

Обновена социална програма

Обновената социална програма е широкомащабна инициатива, в рамките на която здравето се възприема като основен фактор за благополучието на гражданите на ЕС през 21-ви век. В нея също така се подчертава значението на координацията на всички политики за постигане на целта за живот с по-голяма продължителност и в по-добро здраве.

„Здравето е богатство“ – здраве и икономическа политика

  • В икономическата стратегия на ЕС са взети предвид предизвикателствата за европейските социални системи и за устойчивия растеж в ЕС, свързани със здравето в застаряващи общества.
  • В стратегията за устойчиво развитие се подчертава значението на здравето за устойчивото развитие в Европа. Сред нейните главни цели са промоцията на здравето, намаляването на неравенствата в областта на здравеопазването и защитата от заплахи за здравето.

Политика на сближаване

  • За периода 2007 – 2013 г. са предвидени повече от 5 млрд. евро за инвестиции в проекти в областта на здравето , особено за подобряване на здравната инфраструктура и услуги и за обучение на специалисти в ЕС.
  • Комисията се стреми да гарантира възможно най-ефективното изразходване на средствата от страна на националните и регионалните власти, като им помага да инвестират в проекти, които са в съответствие с целите на Съюза.

Здравна програма и агенции на ЕС

  • Чрез здравната програма на ЕС се предоставят повече от 300 млн. евро за проекти в областта на здравето за 2008 – 2013 г. Тя предлага възможности за финансиране на широк набор от приоритети и по нейна линия вече е отпусната помощ за няколко проекта, свързани с подхода „Здраве във всички политики“.
  • Съществуват редица агенции на ЕС в областта на здравето , които подкрепят съответните политики на ЕС. Някои от тези агенции подпомагат инициативи извън здравния сектор и така допринасят за интеграцията на здравеопазването в останалите политики.