ES aģentūras

ES aģentūras veic specifiskus tehniskus, zinātniskus un pārvaldes uzdevumus. Uz tām attiecas Eiropas publiskās tiesības, tām ir juridiskas personas statuss, bet tās ir neatkarīgas no ES iestādēm (Padomes, Parlamenta, Komisijas u.c.).