Οργανισμοί της ΕΕ

Οι οργανισμοί της ΕΕ ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα τεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού χαρακτήρα. Διέπονται από το ευρωπαϊκό δημόσιο δίκαιο και έχουν τη δική τους νομική οντότητα, αλλά λειτουργούν ανεξάρτητα από τα όργανα της ΕΕ ( Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, κ.λπ.).