Veselība visās politikas jomās

Dažādās jomās īstenotās politikas saskaņošana

Kopīgas stratēģijas un iniciatīvas, kuru mērķis ir saskaņot ar veselības aizsardzību saistītās politikas jomas, ir vajadzīgas, lai pienācīgi tiktu ņemti vērā veselības jautājumi. Komisija koordinē dažādu sektoru sadarbības grupu darbu un gādā par pastāvīgiem sadarbības kanāliem starp visām attiecīgajām politikas jomām.

Šāda veida koordinētu pieeju jau piemēro sociālajā, reģionālajā un vides politikā, kā arī pētniecības, informācijas tehnoloģiju un izglītības politikā.

Padomes darba grupa

ES veselības aizsardzības stratēģijas īstenošanu atbalsta Padomes augsta līmeņa sabiedrības veselības darba grupa. “Veselības aizsardzību visās jomās” tā noteikusi par prioritāti un regulāri izvērtē jaunu politikas jomu stratēģisko nozīmi veselības aizsardzībā.

Starpdienestu grupa sabiedrības veselības jautājumā

Šīs grupas mērķis ir dažādu Komisijas dienestu saskaņotāka sadarbība veselības aizsardzībā. Pārstāvēti ir vairāk nekā 20 dienesti. Grupa ir sadalīta pa tēmām apakšgrupās, kuru ziņā ir dinamiskas veselības aizsardzības sistēmas, veselība pasaulē, veselības un vides aizsardzība un HIV/AIDS.

Veselības jautājumi sociālajā un reģionālajā politikā

  • Sociālās aizsardzības komiteja ir forums, kur Komisija un dalībvalstis sadarbojas, lai vairotu sinerģiju un uzlabotu saskaņošanu sociālajā nozarē. Komitejas ziņā ir arī veselības aprūpes jautājums.
  • Daudzās ES valstīs veselības aizsardzība ir reģionālo vai vietējo pašvaldību piekritībā. ES Reģionu komitejas sadarbība ar reģionālās politikas veidotājiem un iestāžu tīklu ir svarīga, lai vairotu politisko izpratni un palielinātu veselības aizsardzības jautājuma nozīmi reģionālajā politikā.

Pētniecība un jaunas tehnoloģijas

  • Veselības aizsardzība ir viena no ES pētniecības politikas prioritātēm, un daudziem veselības aizsardzības projektiem piešķirts finansējums atbilstīgi Septītajai pētniecības pamatprogrammai (7PP).
  • Informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) instrumenti, tādi kā e-veselība , var būt noderīgi dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu uzlabošanā. Tomēr, lai varētu apmierinātu ES iedzīvotāju pašreizējās vajadzības, svarīgs ir to pienācīgs pielietojums un stingra saskaņošana ES līmenī.
  • Skatiet arī medicīnas tehnoloģiju novērtējumu .

Izglītība un veselīga vide