Tervishoid kõigis poliitikavaldkondades

Poliitikavaldkondade vaheline kooskõlastamine

Tervishoidu käsitlevate poliitikavaldkondadega seotud ühisstrateegiad ja algatused on vajalikud selleks, et tervishoiuprobleemidele pöörataks piisavat tähelepanu. Euroopa Komisjon koordineerib mitmete sektoritevaheliste rühmade tööd ning haldab kõigi asjaomaste poliitikavaldkondade vahelisi püsivaid koostöökanaleid.

Sellised kooskõlastatud lähenemisviisid on välja töötatud nt sotsiaal-, regionaal- ja keskkonnapoliitika ning samuti teadus-, infotehnoloogia ja hariduspoliitika valdkonnaga.

Nõukogu töörühm

ELi tervisestrateegia rakendamist toetab nõukogu kõrgetasemeline rahvatervise töörühm, mis kuulutas prioriteediks põhimõtte „tervishoid kõigis poliitikavaldkondades“ ning mis pidevalt kaalub muude poliitikavaldkondade tähtsust tervishoiu seisukohast.

Talitustevaheline rahvatervise töörühm

Selle rühma eesmärk on parandada komisjoni talituste vahelist koostööd tervishoiuküsimustes. Esindatud on rohkem kui 20 talitust. Rühmal on ka mitu valdkondlikku alamrühma, mis tegelevad dünaamiliste tervishoiusüsteemide, ülemaailmsete terviseprobleemide, tervise ja keskkonna ning HIVi/AIDSi alaste küsimustega.

Tervishoid sotsiaal- ja regionaalpoliitikas

  • Sotsiaalkaitsekomitee on foorum, kus komisjon ja liikmesriigid teevad koostööd koostoime parandamiseks ning koordineerimise optimeerimiseks sotsiaalsektoris. Komitee tegeleb ka tervishoiualaste küsimustega.
  • Paljudes ELi riikides lasub vastutus tervisealastes küsimustes piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel. Piirkondlikel poliitikakujundajatel, poliitikavõrgustikel ning ELi tasandil Regioonide Komiteel on ülitähtis roll poliitilise teadlikkuse tõstmises ning suurema tähelepanu pööramises tervishoiuküsimustele regionaalpoliitikas.

Teadusuuringud ja uued tehnoloogiad

  • Tervishoid on üks prioriteete ELi teaduspoliitikas ning mitmeid tervishoiuprojekte rahastatakse ELi 7. teadusuuringute raamprogrammi kaudu.
  • Info- ja sidetehnoloogia vahendid nagu näiteks e-tervis  võivad edendada riikide tervishoiusüsteeme, kuid nad vajavad ELi kodanike vajaduste rahuldamiseks adekvaatset rakendamist ning tugevat kooskõlastamist ELi tasandil.
  • Vt ka tervisetehnoloogia hindamist .

Haridus ja tervislikud keskkonnad