Sundhed i alle politikker

Koordinering mellem politikområder

Der er behov for fælles strategier og initiativer på sundhedsrelaterede politikområder for at sikre, at sundhedsspørgsmål håndteres tilfredsstillende. Kommissionen koordinerer adskillige grupper på tværs af sektorer og opretholder permanente samarbejdskanaler på tværs af alle relevante politikker.

Der er f.eks. udviklet sådanne koordinerede strategier inden for social-, regional- og miljøpolitik samt inden for forsknings-, it- og uddannelsespolitik.

Rådsgruppe

Gennemførelsen af EU's sundhedsstrategi understøttes af en rådsgruppe, der mødes på højt plan vedrørende folkesundhed. Gruppen har udpeget tilgangen med integration af sundhed i alle politikker som en nøgleprioritet og vurderer jævnligt den strategiske betydning af andre sundhedspolitikker.

Fællesgruppe vedrørende folkesundhed

Formålet med gruppen er at forbedre koordineringen af sundhedsspørgsmål inden for Kommissionens forskellige tjenestegrene. Der er mere end 20 tjenestegrene repræsenteret. Gruppen har også adskillige temaundergrupper, der beskæftiger sig med dynamiske sundhedssystemer, global sundhed, sundhed og miljø og hiv/aids.

Sundhed i social- og regionalpolitik

  • Udvalget for Social Beskyttelse er et forum, hvor Kommissionen og medlemslandene samarbejder om at forbedre synergier og optimere koordineringen i sundheds- og uddannelsessektoren. Udvalget beskæftiger sig også med sundhedspleje.
  • I mange EU-lande påhviler ansvaret for sundhedsområdet de regionale eller lokale myndigheder. Regionale beslutningstagere, netværk og Regionsudvalget på EU-plan er afgørende partnere i forhold til at skabe større politisk opmærksomhed og øget fokus på sundhed i regionalpolitikken.

Forskning og nye teknologier

  • Sundhed er et af de højt prioriterede områder i EU's forskningspolitik, idet mange sundhedsprojekter finansieres via EU's syvende rammeprogram for forskning (FP7).
  • Informations- og kommunikationsteknologiværktøjer (IKT) som f.eks. eSundhed  kan forbedre nationale sundhedssystemer, men kræver hensigtsmæssig implementering og stærk koordinering på EU-plan for at opfylde EU-borgernes nuværende behov.
  • Se også Medicinsk teknologivurdering  (MTV).

Uddannelse og sundt miljø