Samordning av politikområden

För att komma till rätta med folkhälsoproblemen krävs gemensamma strategier och initiativ inom alla hälsorelaterade politikområden. Kommissionen ser på olika sätt till att relevanta politikområden samordnas, bland annat genom sektorsövergripande arbetsgrupper.

Det gäller till exempel sociala och regionala frågor, miljö, forskning, informationsteknik och utbildning.

Rådets arbetsgrupp

Genomförandet av EU:s hälsostrategi stöds av rådets arbetsgrupp för folkhälsapdf. Gruppen ser ”hälsa i all politik” som en prioriterad fråga och undersöker hur folkhälsan påverkas av åtgärder inom andra politikområden.

Kommissionens folkhälsogrupp

Gruppen ska förbättra samordningen mellan kommissionens olika avdelningar när det gäller hälsofrågor. Över 20 avdelningar ingår i gruppen. Det finns också flera tematiska undergrupper för dynamiska hälso- och sjukvårdssystem, internationella hälsofrågor, hälsa och miljö och hiv/aids.

Hälsa inom sociala och regionala frågor

  • Kommittén för socialt skydd är ett forum där kommissionen och EU-länderna tillsammans jobbar för fler samverkanseffekter och bättre samordning inom den sociala sektorn. Kommittén tar också upp hälso- och sjukvårdsfrågor.
  • I många EU-länder är det regionala eller lokala myndigheter som ansvarar för hälso- och sjukvården. Regionala beslutsfattare och nätverk spelar tillsammans med Regionkommittén en viktig roll för att öka intresset för hälsofrågor i den regionala politiken.

Forskning och ny teknik

Utbildning och sunda miljöer