Koordinácia medzi oblasťami politiky

Zabezpečenie adekvátnych riešení zdravotných problémov sa nezaobíde bez spoločného prístupu cez stratégie a iniciatívy, ktoré sa týkajú viacerých oblastí politiky v otázkach zdravia. Komisia koordinuje niekoľko medziodvetových skupín a zabezpečuje nepretržitú výmenu informácií medzi tvorcami všetkých relevantných politík.

Súčasťou koordinovaného prístupu sú napr. sociálna a regionálna politika, politika životného prostredia, výskumu, informačných technológií a vzdelávania.

Pracovná skupina Rady

Implementáciu stratégie EÚ v oblasti zdravia podporuje pracovná skupina Rady pre verejné zdravie na vyššej úrovnipdf, ktorá medzi svoje kľúčové priority zaradila prístup označovaný ako „Zdravie vo všetkých politikách“ (Health in all policies – HIAP) a pravidelne posudzuje strategický význam a vplyv ostatných politík na oblasť zdravia.

Medziútvarová skupina pre verejné zdravie

Úlohou tejto skupiny je zlepšovať koordináciu riešenia záležitostí týkajúcich sa zdravia v rámci rôznych útvarov Komisie. Zastrešuje viac ako 20 útvarov. V rámci skupiny pôsobí viacero tematických podskupín zameraných na dynamické zdravotnícke systémy, globálne zdravie, zdravie a životné prostredie či HIV/AIDS.

Zdravie v sociálnej a regionálnej politike

  • Výbor pre sociálnu ochranu je fórum, v rámci ktorého Komisia a členské štáty spolupracujú na zlepšení spolupôsobenia a optimalizácii koordinácie v sociálnej oblasti. Výbor sa takisto zaoberá problematikou zdravia.
  • V mnohých členských štátoch EÚ je zodpovednosť za politiku zdravia prenesená na regionálne a miestne orgány. Regionálne politické orgány, regionálne siete a na úrovni EÚ Výbor regiónov (pôsobiaci na úrovni EÚ) tvoria dôležitý zväzok, ktorý zvyšuje povedomie o zdravotných otázkach v politických kruhoch a zabezpečuje, aby sa zdravie viac zohľadňovalo pri tvorbe regionálnej politiky.

Výskum a nové technológie

Osveta a zdravé životné prostredie